Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2020-01-22,

12 Forum Gospodarcze TIME „Między Konkurencją a Współpracą - Nowy Cyfrowy Świat”

12 Forum Gospodarcze TIME to spotkanie przedstawicieli, krajowych i zagranicznych organizacji przemysłu oraz przedsiębiorstw europejskiego sektora ICT. Corocznie w tym wydarzeniu bierze udział ponad 1000 osób. Dzięki wymianie myśli, dialogu ekspertów z całej Europy z przedstawicielami, parlamentu europejskiego, administracji rządowej, nauki oraz biznesu zostaną określone potrzeby przedsiębiorców, a także warunki i zmiany konieczne dla rozwoju gospodarki cyfrowej.

Gospodarka sieciowa, sieci 5G, przemysł 4.0, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędo¬wym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania możliwości cyfrowych. Forum Gospodarcze TIME to spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego.

W obecnej kadencji władz Unii Europejskiej opracowane zostaną kluczowe dyrektywy, które określą ramy prawne funkcjonowania gospodarki sieciowej. Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom gotowym do współpracy w ramach przemysłu 4.0, ale na przeszkodzie stoją regulacje dotyczące ochrony konkuren¬cji. Działające w EU platformy I 4.0 zdefinio¬wały problemy i przygotowane są do dialogu wewnątrz swych krajów i z Komisją Europej¬ską. Ich zadaniem jest opisanie i uzasadnienie koniecznych zmian. Techni¬ka cyfrowa pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami w ramach łańcuchów wartości łączących się obecnie w globalną sieć gospodarczą. Rosnące znaczenie ekonomii skali i możliwości lepszego wykorzystania po¬tencjału firm. Przemysł cyfrowy jest faktem gospodar¬czym w sektorze firm prowadzących działal¬ność w skali globalnej. Warunkiem utrzymania konkurencyjności gospodarki UE jest danie tych samych możliwości MŚP. 

Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele firm z branży teleinformatycznej, energetycznej, elektronicznej i finansowej, eksperci, naukowcy i przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz samorządowej, m.in.: Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju, Marek Zagórski - Minister Cyfryzacji, Marcin Cichy - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Doreen Bogdan-Martin, Dyrektor ITU (Telecommunication Development Burea), Peter Stuckmann - Komisja Europejska DG Conect Bocar Ba – Chief Executive Office Samena Telecommunications, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Communication Union), Cecylia Bonefeld-Dahl i wielu innych.  

12 FG TIME będzie zorganizowane w trzech ciągach tematycznych poświęconych sieciom komunikacji elektronicznej, przemysłowi i cyfryzacji systemów finansowych. 

W pierwszym będziemy omawiać zmiany prawne, decyzje i działania, które pozwolą na efektywny ekonomicznie rozwój sieci 5G. W szczególności proponujemy dyskusje na temat: 

 • spójności planu rozwoju infrastruktury światłowodowej i harmonogramu przydzielania pasm częstotliwości z potrzebami przemysłu 4.0, IioT, 
 • gospodarki sieciowej i usług społeczeństwa 5.0, 
 • zasad i tempa finansowania inwestycji w Internet rzeczy w miastach i strefach przemysłowych, 
 • budowy administracyjnej dla ogólnoeuropiejskich dziedzinowych sieci współpracy przemysłowej w ramach warstw sieci 5G, 
 • zasad finansowania powszechnych usług streamingowych w sieci 5G. 

W drugim poświęconym przemysłowi 4.0 skupimy się na problematyce reform obudowy prawnej i administracyjnej, niezbędnych do zapewnienia transparentnych i bezpiecznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sieci. W kontekście rozpoczętej już debaty w środowisku ekspertów Komisji Europejskiej będziemy starali się naświetlać następujące tematy: 

 • budowy administracyjnej i prawnej dla standaryzacji i normowania działalności sieci produkcyjnych sieci przemysłu 4.0, 
 • określeniu ram prawnych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału oprogramowania korzystającego z algorytmów sztucznej inteligencji, 
 • metod zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego, własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w ramach sieci produkcyjnych 4.0, 

W trzecim skupimy się na modernizacji i cyfryzacji sektora finansowego. Omówimy potrzebę otworzenia europejskiej dyskusji na temat współistnienia globalnych walut cyfrowych, narodowych i regionalnych. W trakcie sesji będziemy podkreślać: 

 • znaczenie „technologii cyfrowych” dla rozwoju gospodarczego, 
 • potrzebę upowszechnienia i podniesienia poziomu kształcenia ustawicznego, jako warunku pobudzenia aktywnej akceptacji społecznej, niezbędnej do przyspieszenia przemian, 
 • rosnącej roli innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym.

Organizatorami wydarzenia są największe organizacje gospodarcze: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Fundacja Teraz Polska, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Polska Cyfrowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Związek Banków Polskich. 

Patronat Honorowy: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Digital Europe. 

Partnerzy Strategiczni: Orange, Play, Plus, T-Mobile, Huawei

Partnerzy: Atende, Comp, Cyfrowy Polsat, Emitel, Ericsson, Eutelsat, Google, Multimedia, Netia, Nokia, Samsung, Siemens, UPC, Lexus.

Szczegółowe informacje na temat Forum Gospodarczego TIME wraz z programem dostępne są na: .fgtime.pl

*materiał organizatora