Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-10-17, MMB

Budowa sieci szerokopasmowych

6 września 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Celem noweli jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, proceduralnych i finansowych, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych. Wprowadzono m.in. możliwość finansowania przez samorządy w formie dotacji celowej kosztów inwestycji, w szczególności przyłączy telekomunikacyjnych od granicy działki do budynku. Utworzono także Fundusz Szerokopasmowy – instrument wsparcia rozwoju usług szerokopasmowego dostępu do internetu ze środków krajowych. Ustawa określa podstawowe warunki i tryb udzielenia wsparcia ze środków Funduszu. Dodano w ustawie nowy rozdział 2b, który zawiera regulacje dotyczące utworzenia Systemu Informacyjnego o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne. System ten będzie publiczną, bezpłatną bazą danych zawierającą informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku, którą będzie prowadził minister właściwy do spraw informatyzacji. Ustawa zasadniczo wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.