Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-05-13, MMB

Dostępność cyfrowa stron internetowych

15 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Celem regulacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, w oparciu o wspólne dla państw członkowskich UE wymogi dostępności, co oznacza spełnienie zasad Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Spełnienie podstawowych kryteriów (tj. funkcjonalności, kompatybilności, przestrzenności i zrozumiałości) daje pewność, że osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności będą mogły dotrzeć do prezentowanych treści. Ustawa zobowiązuje podmioty publiczne objęte jej zakresem do sporządzania w sposób dostępny cyfrowo dokumentu deklaracji dostępności, który ma informować osoby niepełnosprawne o tym, czego mogą się spodziewać, korzystając z danej strony internetowej lub z aplikacji mobilnej. Każdy będzie mógł wystąpić z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Podmiot publiczny powinien bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 7 dni od otrzymania żądania, zapewnić dostępność cyfrową, pod rygorem nałożenia kary pieniężnej.