Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-01-21, MMB

E-faktury w zamówieniach publicznych

19 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Celem ustawy jest wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Akt prawny określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ponadto przewiduje nowe zadania ministra właściwego do spraw gospodarki związane z funkcjonowaniem platformy i warunki powierzania tych zadań innym podmiotom. Zamawiający będą zobowiązani do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, a w konsekwencji – posiadania konta na platformie, przy czym korzystanie z niej będzie bezpłatne. Akt prawny wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia platformy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.