Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2018-11-13, (MMB)

Jeszcze bezpieczniejsze dokumenty publiczne

4 października 2018 r. Sejm RP przyjął ustawę o dokumentach publicznych, której celem jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa dla tych danych. W akcie dokonano klasyfikacji dokumentów publicznych ze względu na ważność.

Do pierwszej kategorii zaliczono blankiety najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa (np. dowód osobisty, paszport, Kartę Polaka, prawo jazdy i dowód rejestracyjny). W drugiej klasie znalazły się zaświadczenia, m.in. dotyczące broni, potwierdzające wykształcenie wyższe oraz świadectwa dojrzałości. Trzecią kategorią objęto dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Dla poszczególnych klas ustalono minimalne zabezpieczenia przed fałszerstwem. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał nowe zadania związane z kształtowaniem polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych i zapewnieniem ich funkcjonowania. W tym celu ma powstać elektroniczny system, w którym będą zapisywane wszystkie wzory oraz blankiety, na których dokumenty są wydawane. Każdy obywatel będzie miał dostęp do platformy online w celu weryfikacji autentyczności danych. Ustawę skierowano do dalszych prac w parlamencie.