Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2020-02-17, MMB

Na wypadek awarii bazy danych o produktach i odpadach

9 stycznia 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (DzU z 2019 r., poz. 701 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., dokumenty ewidencji odpadów sporządza się wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej: BDO). Nowela dodaje przepisy regulujące sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie awaryjnym. Wyjątek ten polega na możliwości sporządzania, w czasie trwania usterki systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej prowadzonej poza BDO. O czasie trwania awarii systemu ma informować administrator BDO. Ustawa zmieniająca ustanawia obowiązek wprowadzenia informacji zawartych w papierowych lub elektronicznych dokumentach ewidencji odpadów prowadzonych poza BDO do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia usunięcia usterki. Naruszenie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie. Nowelę skierowano do dalszych prac w Senacie.