Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2018-12-12, (MMB)

Platforma Przemysłu Przyszłości

23 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, przedłożony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Powołanie Fundacji jest konsekwencją realizacji projektu „Polska Platforma Przemysłu 4.0” zawartego w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r. Do zadań nowo powstałego podmiotu będzie należało dostosowywanie polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych do przekształcenia zakładów wytwórczych w inteligentne fabryki, a także intensywne upowszechnianie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w realiach technologii przyszłości. Będzie się ona koncentrować na podejmowaniu działań na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców przez wsparcie ich transformacji cyfrowej w obszarach: procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji między maszynami, a także między człowiekiem a maszynami. Zgodnie z projektem platforma ma jedynie udzielać wsparcia o charakterze niefinansowym (w postaci np. szkoleń, doradztwa, przedsięwzięć integrujących przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej) przedsiębiorcom, podmiotom zarządzającym klastrami innowacyjnymi i działającym na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerom społecznym i gospodarczym działającym na rzecz rozwoju. Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w parlamencie. Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.