Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2018-12-12

Przestrzenie lokalne Gdańska

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to kolejne opracowanie urbanistyczne, które zamieszczono na mapie przygotowanej przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Zaznaczono na niej lokalizacje na obszarach rewitalizacji i zdegradowanych wraz ze wskazówkami odnośnie do ich zagospodarowania. Opracowanie urbanistyczne Gdańskie Przestrzenie Lokalne ma służyć skoordynowaniu działań zmierzających do poprawy jakości zagospodarowania przestrzeni publicznych. Studium składa się z trzech części, dwie zostały już opublikowane, a trzecia jest w trakcie opracowywania. Na obszarach rewitalizacji i zdegradowanych wytypowano przestrzenie publiczne o charakterze lokalnym, określono ich mocne i słabe strony, wyznaczono kierunki rozwoju oraz opracowano wytyczne projektowe. Mapa będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne opracowania studialne powstające w Biurze Rozwoju Gdańska. Jest dostępna na stronie: mapa.brg.gda.pl.