Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-11-15, MMB

Rejestr Danych Kontaktowych

16 października 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowela stwarza podstawy prawne dla działania systemu rejestrów państwowych (SRP), stanowiącego rozwiązanie organizacyjno-techniczne, którego przeznaczeniem będzie ujednolicenie i określenie zasad działania rejestrów publicznych. Funkcjonowanie SRP będzie zapewniał minister właściwy do spraw informatyzacji. Na mocy noweli utworzono Rejestr Danych Kontaktowych (RDK). Będzie on prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Będą w nim gromadzone na zasadzie dobrowolności następujące dane: numer PESEL, imię i nazwisko oraz, zależnie od woli obywatela, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego. Wprowadzenie danych kontaktowych, a także ich aktualizacja (w tym usuwanie) będą mogły być dokonane samodzielnie przez osobę, której dane dotyczą, przy użyciu usługi elektronicznej oraz za pośrednictwem organu administracji publicznej, przy okazji realizacji przez ten organ spraw na rzecz osoby zainteresowanej wpisem. Ustawę skierowano do dalszych prac w Senacie.