Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-12-11

Rozwój e-usług na Podlasiu

20 listopada 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego” w zakresie rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Realizacja projektu zakłada poprawę dostępności, jakości oraz efektywności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Starostwo Powiatowe w Sokółce oraz jednostki organizacyjne powiatu. Wdrożeniu e-usług ma towarzyszyć zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. W ramach projektu planowane jest uruchomienie 23 e-usług publicznych o wysokim poziomie bezpieczeństwa wraz ze zintegrowanymi systemami dziedzinowymi. Ponadto zostanie opracowana wieloportalowa platforma, na której zostaną umieszczone wszystkie e-usługi objęte zakresem projektu wraz z integracją z systemem e-PUAP. Projekt obejmie również szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla 84 osób. Kwota dofinansowania wynosi prawie 2 mln zł.