Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2017-01-25, M. Mazur-Bądel

Usługi płatnicze

9 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Jej celem jest wprowadzenie zmian w zakresie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (DzUrz UE L 123 z 19.05.2015, s. 1) oraz wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (DzUrz UE L 257 z 28.08.2014, s. 214).

Wprowadzone rozwiązania mają na celu zwiększenie wyboru ofert usług płatniczych dostępnych dla konsumentów oraz poprawę jakości i przejrzystości usług świadczonych przez dostawców usług płatniczych, a także zwiększenie mobilności konsumentów oraz wprowadzenie ułatwień w zakresie porównywania opłat i usług w zakresie rachunków płatniczych. Najistotniejsze regulacje dotyczą wprowadzenia do ustawy o usługach płatniczych przepisów dotyczących serwisów internetowych zajmujących się porównywaniem ofert poszczególnych dostawców usług płatniczych w zakresie prowadzenia rachunku płatniczego.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia.