Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-12-11

Więcej sieci szerokopasmowych

24 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Celem noweli jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, proceduralnych i finansowych, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych. Nowe przepisy wprowadzają m.in.możliwość finansowania przez samorządy, w formie dotacji celowej, kosztów inwestycji, w szczególności przyłączy telekomunikacyjnych od granicy działki do budynku. Utworzono także Fundusz Szerokopasmowy – instrument wsparcia ze środków krajowych rozwoju usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych określa podstawowe warunki i tryb udzielenia wsparcia ze środków Funduszu. Ponadto dodano w ustawie nowy rozdział 2b, który zawiera regulacje dotyczące utworzenia Systemu Informacyjnego o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne. System ten będzie publiczną, bezpłatną bazą danych zawierającą informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. (MMB)