Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2017-05-12, M. Mazur-Bądel

Wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych

16 marca 2017 r. Minister Cyfryzacji przedłożył projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.

Projektowane rozporządzenie przewiduje zastąpienie dotychczas obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. Wydanie rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia zmian wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS).

Nowa regulacja odwołuje się do wymogów sporządzania kwalifikowanego podpisu elektronicznego wynikających z rozporządzenia eIDAS. Odnosi się ona m.in. do przypadku, gdy akt podlegający ogłoszeniu obejmuje więcej niż jeden plik, dopuszczając do przekazania go w formie skompresowanego archiwum. Przewiduje ona, że pliku archiwum nie podpisuje się oddzielnym podpisem elektronicznym, zaś podpis włączony w plik aktu podlegającego ogłoszeniu obejmuje wszystkie elementy aktu podlegającego ogłoszeniu.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następnym po jego ogłoszeniu.