Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2020-01-20

Zmiany w systemie rejestrów państwowych

1 stycznia 2020 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Celem noweli jest stworzenie podstaw prawnych do działania systemu rejestrów państwowych (SRP), aby wyeliminować istniejące niezgodności tożsamych danych przetwarzanych w różnych rejestrach publicznych. Rejestr PESEL ustanowiono zbiorem zawierającym dane, które względem tożsamych informacji gromadzonych w innych rejestrach publicznych będą traktowane jako dane o charakterze referencyjnym. Ustawa nakłada na niektóre podmioty publiczne obowiązek weryfikacji pierwotnie wprowadzonych danych pod względem zgodności z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL. Obowiązek będzie dotyczył rejestrów publicznych działających przy użyciu systemów teleinformatycznych i przetwarzających dane osób fizycznych posiadających numer PESEL. Ustawa ustanawia też podstawę prawną do funkcjonowania rejestru danych kontaktowych osób fizycznych (RDK). Dane kontaktowe będą przekazywane dobrowolnie, a ich udostępnienie realizowane za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu przez podmiot jednorazowego uproszczonego wniosku po spełnieniu warunków określonych w ustawie.