Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Partnerska współpraca

Projekty dotyczące szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa informacyjnego nie są najłatwiejszymi projektami do realizacji. Wszelkie podmioty odpowiedzialne za ich przygotowanie i wdrożenie muszą przede wszystkim dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą fachowców. Rozmowa z Eweliną Gładki, dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Jednym z większych projektów informatycznych realizowanych w ostatnich latach w województwie świętokrzyskim był projekt „e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst”. Przystąpiło do niego 112 partnerów. Co stanowiło największe wyzwanie w tak złożonym przedsięwzięciu?

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach poprzedniej perspektywy finansowej, przy ścisłej współpracy gmin i powiatów, był odpowiedzialny za realizację aż trzech istotnych z punktu widzenia zasięgu i skali projektów regionalnych w obszarze ICT. Dwa projekty kluczowe z RPO WŚ 2007–2013, tj.: projekt „e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst” (RIIJST) i projekt „e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (SIPWŚ), a także, w ramach PO RPW 2007–2013, projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Projekt RIIJST wdrażany był wspólnie ze 112 partnerami. Oprócz jst współpracowaliśmy z Prokuraturą Okręgową w Kielcach, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach oraz Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, tak więc koordynacja budżetu i postępowań przetargowych oraz komunikacja stanowiły duże wyzwanie. Przyjęte w projekcie rozwiązania sprawiają, że jest on innowacyjny ze względu na wdrażany nowy sposób pracy rozwiązań informatycznych urzędu. Jest to również pierwszy projekt wojewódzki o tak dużym stopniu integracji pomiędzy platformą ePUAP, usługami elektronicznymi dla mieszkańców, obiegiem dokumentów a systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w jednostkach. Założenia projektu odpowiadają również zmianom wprowadzanym przez ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i w pełni odpowiadają kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.

Aż 17 mln zł przeznaczone zostało na wdrożenie w gminach i powiatach systemów informatycznych wspierających pracę ich urzędów. Jakie systemy dziedzinowe zostały przygotowane?

W pierwszej kolejności w 60 jst rozbudowano istniejącą lub zbudowano nową sieć komputerową. Następnie gminy i powiaty otrzymały sprzęt z oprogramowaniem służący zabezpieczeniu sieci i systemów informatycznych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusami). Partnerzy otrzymali także sprzęt komputerowy służący do bieżącej obsługi urzędu. Wspomniane ponad 17 mln zł przeznaczono na wdrożenie w gminach i powiatach systemów informatycznych wspierających pracę jednostek. Wdrożenie tych rozwiązań było zarazem jednym z głównych celów projektu. Przystępując do projektu, partnerzy podjęli indywidualne decyzje i jednocześnie wyzwanie, polegające na zastosowaniu w większym stopniu niż dotychczas narzędzi informatycznych umożliwiających systematyzację gromadzonych i opracowywanych danych, automatyzację ich przetwarzania czy też archiwizowania. Miało to w konsekwencji umożliwić elektroniczne załatwianie spraw przez obywateli. Aby urzędy mogły temu sprostać, wdrożone u nich zostały systemy dziedzinowe dla odpowiednich obszarów, które dany urząd obsługuje, jak np. finanse i księgowość, kadry, płace, podatki, ewidencja. Ponadto te moduły informatyczne są ze sobą ściśle powiązane (zintegrowane) i korzystają z jednej bazy danych. Eliminuje to powielanie czynności związanych z pozyskiwaniem informacji, gdyż informacja wprowadzona w jednym miejscu jest wykorzystywana w innym. Z kolei do automatycznego przekazywania sprawy między komórkami danej jednostki i śledzenia postępu jej załatwiania od momentu wystąpienia interesanta z wnioskiem, w tym elektronicznym, po wydanie konkretnej decyzji służy Elektroniczny Obieg Dokumentów. Całe wdrożenie obejmowało zakup i instalację sprzętu i oprogramowania oraz przeniesienie danych, zarówno historycznych, jak i bieżących, do wdrożonych systemów. To, że są ze sobą wzajemnie zintegrowane oraz zintegrowane z ePUAP, oznacza, iż powstała szersza możliwość załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem internetu. Część tych spraw może być obsłużona na poziomie jednostki automatycznie.

Jakie sprawy urzędowe można teraz załatwiać za pośrednictwem internetu? Kto sięga po udostępniane dane?

Jeśli chodzi o efektywne wykorzystanie internetu, wskażę jeszcze możliwości, jakie daje System Informacji Przestrzennej.

[...]

Rozmawiał Eryk Chilmon

Ewelina Gładki – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Członek Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Inicjatorka Świętokrzyskich Dni Informatyki 2016. Realizuje projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym projektów informatycznych w obszarze e-zdrowia, informacji przestrzennej i e-usług realizowanych przez urząd marszałkowski i jednostki wojewódzkie, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej