Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Anna Zalesińska

Urząd do urzędu doręczy tylko elektronicznie

Nadchodzi cyfrowa rewolucja. Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie kpa oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 czerwca 2017 r. doręczenia elektroniczne dla podmiotów publicznych (typu A2A) staną się obligatoryjne.

Celem kompleksowych zmian w obszarze administracji publicznej jest wprowadzenie regulacji skracających procedury administracyjne. Projekt stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw została uchwalona 7 kwietnia 2017 r. i przekazana Prezydentowi RP do podpisu (itwa.pl/98)1. Po wejściu w życie zmian w kpa pojawi się nowa jednostka redakcyjna, która będzie dotyczyć wyłącznie doręczeń elektronicznych do podmiotów publicznych (projektowany art. 392 kpa).

Zmiana pozornie niewielka

Może się wydawać, że nie jest to duża zmiana, wszak doręczenia elektroniczne w procedurze administracyjnej istnieją już od 2005 r.2 Jednakże dotychczasowe przepisy mówiły jedynie o fakultatywności doręczeń. Strona mogła wystąpić do organu administracji publicznej o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub wyrazić zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków. Tak brzmiał pierwotnie art. 391 kpa. Ostatecznie w procedurze administracyjnej przyjęto, że doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków, czyli: złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny lub wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny3.

Obecnie ustawodawca idzie o krok dalej. Zgodnie z projektowanym art. 392 kpa, w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej, na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 570; uinf) doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Wyłączone zostaje również stosowanie art. 391 kpa. Projektowana zmiana zmierza do wyrażenia wprost zasady, zgodnie z którą, jeśli stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny zobowiązany do udostępnienia i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie uinf, to doręczanie pism temu podmiotowi będzie następowało właśnie na tę elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.

Konsekwencje organizacyjno-prawne

Co do zasady, projektowaną zmianę należy ocenić bardzo pozytywnie. Opieszałość w zakresie wdrażania komunikacji elektronicznej w organach publicznych spowodowała, że od ponad dekady informatyzacja administracji publicznej (analogicznie wymiaru sprawiedliwości) ma wciąż wymiar iluzoryczny. Owszem, istnieją stosowne regulacje prawne, ale ich stosowanie w praktyce jest niewielkie. Zapewne powodów tego stanu jest wiele, przede wszystkim: brak odpowiednich narzędzi, niewystarczające przygotowanie urzędu do elektronicznego zarządzania dokumentacją i niska świadomość użytkowników końcowych.

[...]

Autorka jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, pracownikiem Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa, Project Managerem w Ministerstwie Sprawiedliwości i autorką licznych publikacji z zakresu informatyzacji postępowania cywilnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej