Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

E-zdrowie bez kolejki

Podkarpacki System Informacji Medycznej, wdrożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, był pierwszym w Polsce projektem, w którym kompleksowo udostępniono usługi w obszarze e-zdrowia.

Platforma e-zdrowia umożliwia mieszkańcom Podkarpacia dostęp do informacji o zakresie i dostępności usług medycznych, a także pozwala na rejestrację do lekarza specjalisty w niemal każdej placówce zdrowia.

Inicjatywa wdrożenia Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)była tym cenniejsza, że pozycja Podkarpacia w zakresie rozwoju technologii cyfrowych w skali kraju przedstawiała się wyjątkowo niekorzystnie. – Stan informatyzacji instytucji publicznych, w tym również jednostek ochrony zdrowia, plasował nasz region na ostatnich pozycjach w kraju – mówi Sławomir Cynkar, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego (DSI) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (UMWP). – Przedsięwzięcie polegające na doposażeniu podmiotów leczniczych w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną stwarzało szansę na wyrównanie poziomu cywilizacyjnego – dodaje. Zapewnienie wysokiej dostępności danych i usług elektronicznych lokalnym placówkom medycznym było w normalnym trybie wyjątkowo trudne i kosztowne, natomiast projekt regionalny, finansowany w większości ze środków unijnych RPO, pozwalał na realizację tych potrzeb. 

Przejrzysty podział

Dziś Podkarpacie jest jednym z niewielu regionów kraju, w którym mieszkańcy mogą w jednym miejscu w internecie wyszukać informacje o zakresie i dostępności usług medycznych, a także zarejestrować się na wizytę do lekarza specjalisty w niemal każdym szpitalu województwa i w największych jednostkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dzięki wdrożeniu platformy e-zdrowia personel medyczny może tworzyć dokumentację w postaci elektronicznej (również obrazowe dane radiologiczne), a po podpisaniu podpisem kwalifikowanym udostępniać je innym jednostkom. Pracownicy placówek zdrowia zyskali narzędzie do wyszukiwania zasobów ratownictwa medycznego, a organy nadzoru dzięki dostępowi do regionalnej hurtowni danych mogą monitorować podległe jednostki i lepiej nimi zarządzać.

Budowa PSIM rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku i trwała do października 2014 roku. W tym czasie powstało Regionalne Centrum Informacji Medycznej (RCIM), które zapewniło integracyjność systemom dziedzinowym jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w województwie podkarpackim. – Początkowo zintegrowaliśmy z RCIM osiem szpitali wojewódzkich, pozostałe 20 placówek sukcesywnie włączaliśmy do systemu do sierpnia 2015 roku – mówi Sławomir Cynkar. Sprawny przebieg wdrożenia regionalnej platformy e-zdrowia był możliwy dzięki m.in. przejrzystemu podziałowi zadań i kompetencji. Koordynacją wdrożenia i zarządzaniem zespołem zajmował się – we współpracy z generalnym wykonawcą – inżynier kontraktu (IK), którym było konsorcjum firm (Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITMED Sp. z o.o. oraz Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o.). Do zadań UMWP należał nadzór nad poprawnym wypełnianiem warunków umów realizowanych przez IK i głównego wykonawcę, czyli firmę Asseco Poland S.A.  

Formuła projektowa

Przedsięwzięcie było realizowane w formule projektowej – dzięki comiesięcznym spotkaniom grup roboczych oraz przejrzystym zasadom raportowania i monitorowania urzędnicy mogli bezpośrednio reagować na pojawiające się problemy. Jak ocenia Sławomir Cynkar, dobrą praktyką okazało się przyjęcie modelu zarządzania projektem wykorzystującego metodologię Prince2. – Sprawdziła się również trzypoziomowa struktura zespołu projektowego, w której pierwszy poziom realizował funkcje nadzoru i zarządzania strategicznego, poziom drugi – funkcje nadzoru i zarządzania operacyjnego, a poziom trzeci składał się z zespołów realizujących zadania – wyjaśnia Cynkar. 

Ważną częścią wdrożenia były testy funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe i bezpieczeństwa, prowadzone w ośmiu wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia. Odbywały się one w specjalnie przygotowanych środowiskach testowych, osobnych dla części regionalnej i jednostek lokalnych. Pozytywne zaliczenie testów pozwoliło płynnie przejść z fazy pracy w środowisku testowym do pracy w środowisku produkcyjnym. Dodatkowo, podczas trzymiesięcznej fazy pilotażowej, współdzielone części platformy oraz e-usługi były dostępne tylko dla personelu jednostek medycznych. – Ten etap umożliwił nam właściwe przygotowanie procedur organizacyjnych, dokonanie uzupełnień i korekt jakości prezentowanych danych oraz identyfikację wad już w środowisku produkcyjnym – mówi Cynkar. Po tym czasie udostępniono publicznie portal z e-usługami dla mieszkańców Podkarpacia.

Rozpoczęcie pracy z PSIM wymagało określonej wiedzy i umiejętności. – Niestety, z uwagi na zasady przyznawania środków unijnych, skutkujące brakiem możliwości sfinansowania szkoleń dla personelu szpitali, nie mogliśmy pozwolić sobie na tę formę wsparcia pracowników – wyjaśnia Cynkar. Mimo to użytkownicy systemu nie zostali pozostawieni sami sobie. Pracownicy UMWP oraz największych ośmiu wojewódzkich szpitali mieli do dyspozycji 12 tysięcy godzin asyst stanowiskowych, polegających na konsultacjach merytorycznych w zakresie działania, konfiguracji i parametryzacji oprogramowania, a także wsparciu w indywidualnym dostosowywaniu środowiska pracy do działania systemu. – Dodatkowo, w przypadku części wdrażanych modułów, prowadziliśmy instruktaże e-learningowe dla pracowników – wyjaśnia szef DSI. 

Od e-rejestracji do e-nadzoru

Najważniejszym elementem regionalnej platformy zdrowia przeznaczonym dla użytkowników zewnętrznych jest moduł e-informacji. Na nowoczesnym portalu (psim.podkarpackie.pl) zgromadzono informacje o 28 podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zakresach i dostępności ponad 1500 usług zdrowotnych przez nie świadczonych oraz inne ważne informacje z zakresu opieki zdrowotnej. Korzystanie z informatora ułatwia specjalna wyszukiwarka usług medycznych.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej