Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Radom stawia na e-usługi

W ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” powstało wirtualne biuro obsługi mieszkańca. Dzięki tej platformie radomianie mogą drogą elektroniczną nie tylko składać deklaracje i wnioski, ale też opłacać lokalne podatki i umawiać wizyty w urzędzie.

Dzięki platformie Internetowego Biura Obsługi Mieszkańca radomianie mają nie tylko dostęp do 21 e-usług, ale też możliwość wglądu online w swoje zobowiązania finansowe wobec magistratu i ich zdalnego regulowania.

Radomski magistrat zdecydował się na implementację nowoczesnej platformy informatycznej Internetowego Biura Obsługi Mieszkańca (IBOM) z kilku powodów. – Naszym priorytetem jest wdrażanie różnorodnych rozwiązań, które mają podnosić jakość codziennego życia w mieście. Dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu e-usług umożliwiających załatwienie wielu spraw bez konieczności wychodzenia z domu i usprawniających obsługę interesantów – mówi Michał Michalski, sekretarz miasta w Urzędzie Miejskim w Radomiu (UMR). Urzędnikom zależało również na tym, by dać mieszkańcom możliwość wglądu online w ich zobowiązania finansowe wobec magistratu (w szczególności zobowiązania podatkowe i opłaty wnoszone cyklicznie do kasy urzędu) i ich uregulowania w sposób zdalny.

W ramach projektu powstał portal ibom.radom.pl, zarządzający dostępem do 21 e-usług. Dzięki niemu każdy mieszkaniec Radomia może składać deklaracje, wnioski i oświadczenia, a także skorzystać z systemu kolejkowego oraz możliwości zapisów na zajęcia do czterech instytucji kultury. Moduł zobowiązań udostępniony w portalu pozwala przekazywać mieszkańcom informację o wysokości ich zobowiązań, a dzięki integracji z dwoma operatorami płatności – Krajową Izbą Rozliczeniową (dalej: KIR) oraz Blue Media – również regulować online należności i drukować dokumenty przelewu czy wpłaty.

Sprawdzona metodyka

Uruchomienie każdego systemu informatycznego to złożone przedsięwzięcie i nie inaczej było w przypadku projektu systemu e-usług. Jego twórcy posłużyli się sprawdzoną metodyką działania, która zakładała, by w procesie wdrażania narzędzia uwzględnić zarówno dobre praktyki, gwarantujące bezpieczeństwo powodzenia projektu i maksymalizację korzyści z implementowanego systemu, jak i doświadczenie, zasoby i uwarunkowania prawne UMR. Już na samym początku ustalono, że określone zostaną zasady monitorowania statusu realizowanych prac projektowych oraz ingerowania w ich przebieg w przypadku odchyleń od założeń. Na tym początkowym etapie ważne było uwzględnienie trzech czynników, z których kluczowym był harmonogram projektu. Drugim istotnym elementem były regulaminy i procedury, a trzecim – struktura organizacyjna projektu, opisująca, kto będzie realizował poszczególne zadania i za pomocą jakich zasobów oraz narzędzi.

Wdrożenie projektu koordynowali pracownicy Wydziału Teleinformatycznego UMR, pod kierownictwem Mirosława Sota, zastępcy dyrektora Wydziału Teleinformatycznego. Grupa ta była odpowiedzialna m.in. za opracowanie koncepcji portalu IBOM, działanie modułu udostępniania i regulowania zobowiązań finansowych, a także za jego integrację z systemami dziedzinowymi udostępniającymi zobowiązania. Do zadań zespołu projektowego należało też m.in. zabezpieczenie sprzętowe projektu – pracy serwerów, macierzy, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz infrastruktury sieciowej na styku z internetem. W pracach wdrożeniowych uczestniczyli również przedstawiciele domów kultury, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie usługi zapisów na organizowane przez siebie zajęcia. Do ich zadań należało m.in. założenie dla swoich jednostek kont podmiotów publicznych na platformie ePUAP, a także dostarczenie wykonawcy projektu stosowanych formularzy do zapisów, by mogły zostać przetworzone na postać elektroniczną. Pracownicy instytucji kulturalnych uczestniczyli też w testach aplikacji i przekazywali swoje uwagi do jej działania.

Niełatwa integracja

Prace koncepcyjne ruszyły w I kwartale 2016 r. Pierwsza wersja architektury portalu, opracowana na podstawie wstępnych ustaleń poczynionych wewnątrz UMR oraz konsultacji z podmiotami zewnętrznymi, została zapisana w opisie przedmiotu zamówienia. – Następnie, już podczas rozmów z wykonawcami, doprecyzowaliśmy nasze potrzeby i ustaliliśmy możliwości techniczne ich realizacji – mówi Michalski. Powstała wersja testowa portalu, do której pracownicy urzędu mogli zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia. Serwis uwzględniał identyfikację wizualną Radomia, umożliwiał integrację ze stronami miejskimi: radom.pl i bip.radom.pl. Uwzględniał też możliwości i potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym postanowienia WCAG 2.0, czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych zgodnie z rozporządzeniem o Krajowych Ramach Interoperacyjności. W czerwcu 2017 r. podpisana została umowa na wdrożenie systemu, a platforma ujrzała światło dzienne w kwietniu 2018 r.

Podczas prac wdrożeniowych najwięcej problemów przysporzyła integracja portalu IBOM z platformą ePUAP i Wrotami Mazowsza. Została ona przeprowadzona na podstawie dokumentacji integratora udostępnionej przez ePUAP, z wykorzystaniem mechanizmów komunikacji poprzez usługi sieciowe (ang. web services). – Na bieżąco zgłaszaliśmy wszelkie problemy związane z integracją systemów na helpdeski ePUAP oraz Wrót Mazowsza – zaznacza Mirosław Sot. – Jednak weryfikacja i poprawa zgłaszanych usterek trwały długo, co spowodowało przesunięcie odbioru projektu – dodaje. Niełatwym zadaniem okazała się również integracja systemów dziedzinowych generujących zobowiązania z portalem IBOM oraz umożliwienie przekazywania informacji o opłaconych należnościach do systemu dziedzinowego.

Wiele modułów

Na kompleksowy system e-usług wdrożony w Radomiu składa się kilka modułów. Moduł uwierzytelniania mieszkańca, niezbędny do korzystania z platformy IBOM, opiera się na identyfikacji użytkowników dostępnej na platformie ePUAP – czyli mechanizmie logowania do konta ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Drugim elementem platformy jest moduł udostępniania informacji o zobowiązaniach wobec urzędu i wykonywania płatności online. W jego ramach każdy użytkownik po zalogowaniu się na własne konto w portalu ma dostęp do pełnej informacji o zobowiązaniach – podstawy opodatkowania (takiej jak podatek od nieruchomości czy podatek leśny), kwoty należności, informacji o zaległościach, odsetkach czy też naliczonych opłatach dodatkowych. System zapewnia możliwość wymiany informacji o dokonanych wpłatach z systemami dziedzinowymi, dzięki czemu przy zobowiązaniach znajdują się pełne i aktualne informacje dotyczące płatności bez względu na to, z jakiej formy zapłaty skorzysta klient urzędu (np. płatności przelewem, przekazem, przez bankowość elektroniczną). Dla usług opublikowanych na portalu ePUAP jest wykorzystywany system płatności ePUAP. Wnoszenie pozostałych opłat pozwalających regulować zobowiązania wobec UMR jest możliwe dzięki integracji z systemami operatorów płatności KIR oraz Blue Media.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej