Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Jacek Orłowski

Koordynacja prac rządu i samorządu przy projektach IT

Istotnym mechanizmem realizacji uchwalonego we wrześniu br. Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest współpraca między administracją rządową a samorządową. Będzie ona realizowana w sposób sformalizowany poprzez tzw. Linię Współpracy 2016.

Plan Działań Ministra Cyfryzacji zawarty w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP, itwa.pl/pzip16) składa się z siedmiu kluczowych elementów informatyzacji państwa uzupełnionych o trzy obszary dotyczące: organizacji, nadzoru i koordynacji nad nimi (patrz: „IT w Administracji” 2016, nr 11). Zawiera praktyczne działania i projekty, których realizacja ma zwiększyć liczbę e-usług dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz spowodować, że coraz więcej osób będzie z nich korzystać.

Poprawa dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych wymaga jednak koordynacji projektów informatycznych realizowanych przez wszystkie bez wyjątku jednostki administracji publicznej. Chodzi o to, by unikać powielania się systemów i usług powstających za publiczne pieniądze, a także o to, by rozwiązania te były w pełni interoperacyjne. I właśnie temu ma służyć powstająca właśnie z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji Linia Współpracy 2016 (LW16).

Główne cele

Jak wynika z PZIP, głównym beneficjentem wszelkich działań administracji mają być obywatele, a tworzony przez rząd Portal RP ma zapewnić im dostęp do e-usług publicznych poprzez jedną stronę internetową. Należy przy tym zauważyć, że dzięki centralizacji rejestrów coraz więcej spraw urzędowych realizowanych przez samorządy jako zadania zlecone (takie jak obsługa ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych) jest odmiejscowionych. Administracje rządowa i samorządowa są więc skazane na współpracę. Dlatego jednym z celów LW16 jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowy otwartego państwa i nowoczesnej e-administracji. Chodzi m.in. o to, by opracowywana przez resort cyfryzacji Architektura Informacyjna Państwa (AIP) uwzględniała dorobek samorządu terytorialnego w dziedzinie informatyzacji i odwrotnie – by projekty i produkty realizowane przez samorządy zyskały na wdrożeniu rozwiązań centralnych. Drugim ważnym celem LW16 jest racjonalne wykorzystanie przez samorządy środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

W wymiarze praktycznym współpraca rządu i samorządu ma przynieść dokument podsumowujący zebrane wnioski i ustalenia, zwany „Linią Współpracy 2016”. Co ważne, będzie on okresowo aktualizowany o elementy wypracowywane przez środowisko. W ramach LW16 będą także opracowywane rekomendacje dotyczące zmian prawnych, wynikające ze wspólnych uzgodnień oraz potrzeb samorządów.


Potrzebujemy koordynacji

Agnieszka Aleksiejczuk
dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego


Zaktualizowany PZIP w dużym stopniu zmienia koncepcję funkcjonowania systemów centralnych. A to nie jest obojętne dla samorządów regionalnych. Trudno np. planować rozwój Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia, jeśli nie wiadomo, jak dokładnie będzie funkcjonował Portal RP. Wznowienie prac nad Linią Współpracy oceniam pozytywnie, ponieważ samorządom – jako realizatorom przyszłych projektów w obszarze administracji, zdrowia i edukacji – zależy na szybkim ustaleniu założeń Architektury Informacyjnej Państwa i poznaniu harmonogramów wdrożeń systemów centralnych. Chodzi o to, by projekty regionalne i lokalne można było realizować równolegle do prac rządowych. Samorządy nie mogą czekać kolejny rok czy dwa lata na to, co administracja rządowa stworzy.


Organizacja współpracy

Linia Współpracy 2016 zostanie umocowana przy „Zespole ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Wypracowywane w podzespołach LW16 opinie, ustalenia i rekomendacje będą przekazywane wspomnianemu gremium – do wykorzystania lub realizacji przez rząd lub Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Co ważne, dokumenty te będą przyjmowane jedynie pod warunkiem obopólnej zgody przedstawicieli rządu i samorządu oraz udostępniane wszystkim partnerom LW16. Warto też dodać, że przedstawiciele LW16 będą współpracować z Radą Architektury odpowiedzialną za opracowywanie AIP.

Podstawową formą współpracy w ramach LW16 będą cykliczne warsztaty i spotkania. Za ich organizację, a także za koordynację prac całej Linii Współpracy odpowiedzialna będzie Rada Programowa LW16. Ta wewnętrzna grupa prowadząca składać się będzie z trzynastu przedstawicieli korporacji samorządowych (Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP), a ze strony resortu cyfryzacji – wiceministra Karola Okońskiego oraz Mariusza Madejczyka – pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Formalne umocowanie LW16 nastąpi po podpisaniu listu intencyjnego przez Ministerstwo Cyfryzacji i KWRiST. Wtedy też zostaną przygotowane szczegółowe zasady współpracy oraz plan przedsięwzięć i spotkań. Według nieoficjalnych informacji ma to nastąpić jeszcze w grudniu tego roku.

[...]

Autor jest redaktorem naczelnym „IT w Administracji”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej