Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Lepiej zrozumieć miasto

Urząd Miasta Poznania uruchomił nowatorską Bazę Danych Miasta BaDaM wykorzystującą otwarte zbiory danych. Miejskie dane zostały zaprezentowane w sposób atrakcyjny, przejrzysty i zgodny ze światowymi tendencjami.

Sprawne gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji to jeden z najważniejszych elementów warunkujących rozwój społeczeństwa informacyjnego. Aby jednak dane o mieście mogły dotrzeć do potrzebujących ich odbiorców, wzbudzić ich zainteresowanie, a następnie być przez nich wykorzystane, muszą być udostępnione w sposób otwarty oraz przejrzyście i atrakcyjnie zaprezentowane. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (WRMWM) Urzędu Miasta Poznania (UMP) dysponuje własną bogatą bazą danych statystycznych o mieście – to w tym miejscu opracowywane są przekrojowe analizy, diagnozy, sprawozdania i raporty związane z różnymi aspektami funkcjonowania miasta.

Portal Baza Danych Miasta BaDaM (badam.poznan.pl), uruchomiony w sierpniu 2018 r. przez poznański magistrat, pozwolił na otworzenie tej bazy i udostępnienie informacji wszystkim osobom zainteresowanym danymi o Poznaniu. – Dzięki temu dane, dostępne dotąd jedynie w postaci papierowej, zgodnie ze światowymi tendencjami przenieśliśmy do przestrzeni internetowej, w której z informacji tych przez 24 godziny na dobę mogą korzystać nie tylko mieszkańcy, ale również osoby spoza miasta czy nawet kraju – mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Powodem, który sprzyjał uruchomieniu tego projektu, były zapisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU z 2018 r., poz. 130) obligujące rady gminy do wydania corocznego raportu o stanie gminy. W Poznaniu raport ten będzie się ukazywał corocznie na portalu BaDaM.

Autorski projekt

Wiele podobnych projektów realizowanych w innych miastach świata, np. w Berlinie, ogranicza się do prezentacji danych statystycznych bez informacji analityczno-opisowej. Twórcom BaDaM bliższy był uruchomiony w stolicy Wielkiej Brytanii „London Datastore” (data.london.gov.uk), prezentujący nie tylko 700 zbiorów otwartych danych, ale też pomagający zrozumieć miasto, dzięki wielu pogłębionym analizom i raportom. Była to jednak tylko inspiracja, bo BaDaM to autorski projekt WRMWM, który swój kształt zawdzięcza nie tylko wielu wewnętrznym dyskusjom w gronie pracowników, ale też konsultacjom z mieszkańcami, środowiskiem naukowym i osobami zawodowo związanymi z miastem.

Na serwis składają się trzy działy. W pierwszym, zatytułowanym „01_Biuletyn”, w zależności od tematu wiodącego, prezentowane są dane własne WRMWM, dane wewnętrzne Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych lub dane pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. W nowoczesnej i atrakcyjnej wizualnie formie infografik i wykresów prezentowane są tu ciekawe dane statystyczne dotyczące Poznania oraz ich omówienia. Biuletyn publikowany jest co miesiąc, a każde wydanie ma swój temat przewodni (np. turystyka, rynek pracy).

Kolejna zakładka portalu to „02_Baza Danych”. W tej części umieszczane są opracowania dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej miasta w danym roku w podziale na różne obszary zagadnień: począwszy od opieki zdrowotnej, przez gospodarkę, sprawy społeczne, sport i kulturę, kwestie związane z aktywnością obywatelską, edukacją i bezpieczeństwem, po zagadnienia dotyczące miejskiego transportu, zarządzania miastem i finansami, smart city czy nowych inwestycji. Ta część bazy jest najbardziej obszerna i aktualizowana raz do roku. Opracowanie powstaje na podstawie danych własnych magistratu, informacji pochodzących z innych jednostek organizacyjnych oraz pozyskiwanych z organizacji zewnętrznych, zarówno publicznych, jak i z sektora prywatnego. Materiał w postaci tekstu, tabel i wykresów jest opracowywany przez zespół pracowników WRMWM, a następnie publikowany na portalu.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej