Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Eryk Chilmon

Nowoczesna rekrutacja na uczelnie wyższe

USOS jest kompleksowym systemem IT utrzymywanym przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. W jego ramach rozwijane są mniejsze systemy i serwisy WWW dla uczelni, w tym narzędzie rekrutacyjne IRK, którego nowe wydanie zostanie wdrożone w 2019 r.

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to efekt współpracy największych polskich uczelni. Powstał w wyniku zapotrzebowania na wszechstronne narzędzie informatyczne służące do zarządzania sprawami studiów w szkole wyższej (patrz: ramka „Główne zastosowania USOS”). System jest przedsięwzięciem non-profit, realizowanym przez uczelnie dla uczelni – wykonawcy są zarazem użytkownikami. To bardzo istotne, ponieważ osoby rozwijające system mają niezbędną wiedzę o procesach i procedurach obecnych w polskich szkołach wyższych. Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań USOS pełni rolę centralnego punktu gromadzenia informacji z całej uczelni, co umożliwia ujednolicenie procedur oraz pozwala na efektywne wprowadzanie inicjatyw ogólnouczelnianych, takich jak wspólna dla studentów wszystkich kierunków oferta przedmiotów nieobowiązkowych, lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego, egzaminów certyfikacyjnych, a także centralna autoryzacja studentów i pracowników w serwisach internetowych uczelni, generowanie unikatowych w skali uczelni numerów indeksów i dyplomów. Przechowywanie danych w postaci cyfrowej istotnie redukuje liczbę generowanych tradycyjnych dokumentów, pozwalając m.in. na wyeliminowanie papierowych protokołów z ocenami, kart egzaminacyjnych, podań studenckich, a nawet indeksów.

Z systemem USOS połączone są serwisy internetowe dla kandydatów na studia, studentów i nauczycieli akademickich. Wspierają one w sposób zdalny wiele aspektów funkcjonowania uczelni, co wiąże się ze znaczącym odciążeniem pracowników administracji. Jednym z kluczowych rozwiązań jest Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK, potocznie: Irka). Funkcjonalność nowej wersji tego systemu oraz usługę umożliwiającą uczelniom hostowanie systemu rekrutacyjnego na oferowanej przez Uniwersytet Warszawski platformie chmurowej zaprezentowano podczas konferencji „Wrota na uczelnię – nowoczesne systemy rekrutacji na studia w projekcie e-usługi UW”, która odbyła się 28 listopada 2018 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Rozwiązania powstają w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (patrz: ramka „Nowe e-usługi dla uczelni”). Beneficjentami projektu, a więc użytkownikami e-usług, mają być w pierwszej kolejności uczelnie województwa mazowieckiego, ale będą nimi zapewne zainteresowane także inne uczelnie w Polsce, w szczególności te zrzeszone w Międzyuniwersyteckim Centrum ds. Informatyzacji (MUCI).

Co robi Irka

Internetowa Rekrutacja Kandydatów jest częścią projektu USOS. Uczelnia zainteresowana jego wdrożeniem musi przystąpić do MUCI w charakterze członka stowarzyszonego w ramach USOS. Warunki licencji na IRK, w tym termin udostępnienia oprogramowania i warunki serwisowe, określają definicje oraz załączniki umowy licencyjnej zawieranej z członkiem stowarzyszonym. Ponadto umowa (paragraf 6) określa warunki finansowe korzystania z systemu. Należy podkreślić, że udział w projekcie IRK jest płatny tylko dla uczelni nieuczestniczących w USOS. Szkoły wyższe, które opłacają składki w projekcie USOS, mogą bez żadnych dodatkowych opłat korzystać z oprogramowania IRK.

Jednym z głównych atutów systemu jest możliwość publicznej prezentacji katalogu oferowanych kierunków i programów studiów w internecie. Ponadto pozwala on na zdalne załatwianie formalności na wczesnym etapie rekrutacji, co jest szczególnym ułatwieniem dla kandydatów mieszkających z dala od siedziby uczelni. Immatrykulacja osób przyjętych na studia odbywa się poprzez przenoszenie danych osobowych z IRK do USOS. Co istotne, system IRK współpracuje z Krajowym Rejestrem Matur, z którego pobiera informacje o wynikach egzaminów dojrzałości kandydatów na studia.

[...]

Autor jest redaktorem prowadzącym „IT w Administracji”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej