Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Marcin Korytkowski

Od wykluczenia cyfrowego do cyfryzacji urzędu

W 2017 r. Wójtowie gmin Moszczenica, Ujazd oraz Będków rozszerzyli współpracę w zakresie realizacji zadań związanych z telekomunikacją i powołali do życia konsorcjum gmin. Ich głównym celem jest cyfryzacja zasobów jst, w tym wdrożenie systemu EZD PUW.

Przygoda gminy Moszczenica i jej partnerów z szeroko pojętą cyfryzacją zaczęła się w 2011 r. Za zachętą pracowników Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej podjęto decyzję o powołaniu konsorcjum gmin i wspólnym ubieganiu się o środki zewnętrzne na realizację projektu pn. „E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin” w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka (POIG), Działanie 8.3. Niezwykle odważną decyzję o przystąpieniu do konsorcjum podjęły władze czterech wyżej wymienionych gmin. Liderem przedsięwzięcia została gmina Moszczenica. Pracownicy Politechniki Częstochowskiej zobowiązali się bezpłatnie do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz części techniczno-organizacyjnej wniosku. Analizę finansową na potrzeby ubiegania się o środki przygotowała firma prywatna.

Bez dostępu do sieci ani rusz

Działanie 8.3 POIG ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zgodnie z założeniami wnioskodawca musi m.in. zapewnić osobom niepełnosprawnym, ubogim sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci Internet na okres 5 lat. Władze gmin dążyły do tego, aby wszystkie osoby, które należały do grup docelowych, miały możliwość ubiegania się o udział w przedsięwzięciu. Postanowiono, że zasięg sieci powinien obejmować cały obszar czterech gmin. Pracownicy Politechniki przeprowadzili badania obejmujące obszar gmin konsorcjum i wykazali, że w momencie tworzenia dokumentacji był on w całości białą plamą. Oznaczało to, że żaden z operatorów nie był w stanie świadczyć usługi dostępu do sieci Internet na całym obszarze objętym planowanym wnioskiem. Dlatego właśnie zdecydowano się na wybudowanie nowoczesnej sieci samorządowej i wpisanie gmin do rejestru jst.

Strukturę sieci zaprojektowano w technologii Fi-Wi (Fiber Wireless) – połączono możliwości sieci bezprzewodowej z technologią optyczną. Tworząc projekt w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, starano się znaleźć kompromis pomiędzy kosztami budowy i utrzymania sieci, zasięgiem jej działania oraz możliwością wykorzystania jej przez jak największą grupę mieszkańców. Pracownicy zespołu prof. Leszka Rutkowskiego (dr hab. inż. Rafał Scherer, dr inż. Marcin Gabryel, dr hab. inż. Marcin Korytkowski) postanowili szkielet sieci wybudować w technologii światłowodowej i umiejscowić węzły infrastruktury w budynkach gminnych, zaś budynki te wykorzystać jako miejsce montażu nadajników radiowych. Takie podejście pozwalało uniknąć konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę masztów wolnostojących, wnioskodawca oszczędzał zatem czas i pieniądze.

Należy zauważyć, że na całość realizacji zadania przeznaczono tylko dwa lata. Autorzy dokumentacji przeprowadzili także inwentaryzację zasobów IT będącą własnością samorządów konsorcjum. Wykazano w niej ogromną niespójność wykorzystywanych technologii i łączy dostępowych. Praktycznie w każdej jednostce podległej gminom znajdowały się oddzielne serwery utrzymywane najczęściej przez nauczycieli informatyki, a dostęp do sieci Internet odbywał się za pomocą modemów DSL, ISDN, niekiedy za pomocą Wi-Fi od lokalnych małych operatorów. W przypadku awarii informatycy gminni musieli dojeżdżać do poszczególnych lokalizacji w celu usunięcia usterki. Autorzy dokumentacji projektowej postanowili odwrócić tę niekorzystną sytuację i zaplanowali wybudowanie czterech centralnych punktów sieci, po jednym w każdej gminie. Założono, że punkty te będą się wzajemnie wspierać zarówno pod względem dostępu do internetu, jak i bezpieczeństwa danych i usług. Awaria jednego z punktów nie może skutkować brakiem dostępu do usług dla pozostałych.

[...]

Autor jest profesorem w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych na Politechnice Częstochowskiej. Posiada bogate doświadczenie programistyczne, był kierownikiem projektów finansowanych ze środków NCN, NCBIR i wykonawcą w projekcie finansowanym ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej