Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Prasal

Czym jest rejestr danych kontaktowych

Administracja publiczna coraz częściej dąży do poszerzenia swojej funkcji wspierającej obywatela w sprawach go dotyczących. Jednym z narzędzi prawnych ułatwiających administracji kontakt z obywatelem jest utworzenie rejestru danych kontaktowych.

5 listopada 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona nowe rozwiązania prawne ułatwiające kontakt urzędników z obywatelami za pomocą telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Dane te będą gromadzone w rejestrze danych kontaktowych (dalej: rdk). Prowadzi go minister właściwy ds. informatyzacji. Przepis statuujący ten obowiązek wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. W rdk gromadzone będą dane dotyczące osób fizycznych: PESEL, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

Wymagana zgoda

Wprowadzenie danych do rdk wymaga zgody pełnoletniej osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Dane do rejestru mogą być przekazywane, aktualizowane lub usuwane:

  • samodzielnie przez osobę fizyczną, przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego ds. informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 700 ze zm., dalej: ustawa o informatyzacji);

  • za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy o informatyzacji, posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego podmiotu przez osobę, której dane dotyczą.

Przekazywane dane będą wprowadzane do rdk po potwierdzeniu ich poprawności oraz po przyporządkowaniu do osoby, której dotyczą. W tym celu do obywateli na przekazany do tego rejestru adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego będzie wysyłany jednorazowy kod. Weryfikacja informacji następować będzie za pomocą numeru PESEL oraz imienia i nazwiska.

Podmioty uprawnione

Rejestr danych kontaktowych ma służyć podmiotom publicznym i wspierać realizację bieżących zadań związanych z obsługą obywatela. Dostęp do danych w rdk mogą uzyskać podmioty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy o informatyzacji: 1) organy administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury; 2) jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, jednostki bud­żetowe i samorządowe zakłady budżetowe; 3) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej; 4) ZUS, KRUS; 5) NFZ; 6) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych oraz 7) uczelnie.
Dostęp do rdk mogą uzyskać również podmioty realizujące zadania publiczne. Inne podmioty realizujące zadania publiczne lub wspierające świadczenie tych zadań w celu realizacji strategii i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1295) także mogą uzyskać dostęp, jeżeli zawarły porozumienie z ministrem właściwym ds. informatyzacji. Dostęp do rejestru będą mogły uzyskać również organy wyborcze oraz Polski Czerwony Krzyż w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących.

[...]

Autor jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest pracownikiem Urzędu Miasta Łodzi. Zajmuje się prawnymi i organizacyjnymi aspektami informatyzacji administracji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej