Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Kamil Stolarski

Koszt cyklu życia w IT

Cykl życia produktu, usługi lub robót budowlanych coraz częściej uwzględnia się przy udzielaniu zamówień publicznych. Tendencja ta jest szczególnie widoczna dla zamówień z obszaru IT.

Rys. B. Brosz

Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. Wynika to wprost z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1870; ufp). Dlatego też nie może dziwić, że coraz więcej mówi się o konieczności uwzględnienia przy udzielaniu zamówień publicznych cyklu życia produktów, usług lub robót budowlanych i kosztu tego cyklu. Nabycie przeprowadzone wyłącznie na podstawie kryterium ceny w wielu przypadkach jest sprzeczne z obowiązkiem wynikającym z wyżej wskazanego przepisu ufp. W tym kontekście wydaje się, że zamawiający nie tylko może sobie pozwolić na uwzględnienie kosztu cyklu życia, ale wręcz powinien to zrobić. Spojrzenie na cały cykl życia przedmiotu zamówienia w wielu przypadkach powinno bezwzględnie determinować działania zamawiającego. Dotyczy to przede wszystkim branży IT, gdzie niejednokrotnie nabycie produktu stanowi jedynie początkową fazę cyklu jego życia, której wartość może być nieznaczna w stosunku do kosztów procesów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem produktu. W tym artykule przedstawiony zostanie zarys problematyki kosztu cyklu życia z perspektywy prawa zamówień publicznych, m.in. z uwzględnieniem kwestii normalizacji.

Przed nowelizacją

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; pzp), która weszła w życie 28 lipca 2016 r., jedynie podkreśliła znaczenie kosztu jako kryterium wyboru oferty w publicznych procedurach zakupowych. Samo kryterium kosztu nie jest bowiem nowością. Już na gruncie dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzU UE L z 2004 r. nr 134, s. 114) i przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1020; dalej: nowelizacja) możliwy był wybór wykonawcy na podstawie „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej” (art. 53 ust. 1 lit. a dyrektywy 2004/18/WE). Opcja ta pozwalała „instytucjom zamawiającym uwzględnić różne elementy związane z przedmiotem zamówienia, jak np. jakość, wartość techniczna, właściwości funkcjonalne, koszty użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna itp.”1. Dzięki temu już wówczas miały one „możliwość oceny nie tylko bezpośrednich kosztów zakupu, ale również kosztów ponoszonych podczas całego okresu użytkowania”2. Dlatego też dla kryterium kosztu określonego z użyciem rachunku kosztu cyklu życia usług, produktu lub robót budowlanych istotne znaczenie mają opracowania powstałe na gruncie nieobowiązującej już zasadniczo dyrektywy 2004/18/WE i pzp sprzed wejścia w życie nowelizacji. Mowa tutaj chociażby o cennym opracowaniu tego zagadnienia pod kątem ekologicznych zamówień publicznych zawartym w pracy „Zielone zamówienia publiczne”3.

Nowelizacja

W 2014 r. przyjęto nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. Mowa tutaj szczególnie o tzw. dyrektywie klasycznej z 2014 r., czyli dyrektywie 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (DzU UE L z 2014 r., nr 94, s. 65).

[...]

Autor jest radcą prawnym z SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp. p., kancelarii specjalizującej się w zakresie prawa zamówień publicznych, kontraktów i prawnych aspektów BIM.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej