Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Eryk Chilmon

Przegląd centralnych, regionalnych i lokalnych systemów GIS

Główne założenie dyrektywy INSPIRE, czyli umożliwienie internetowego dostępu do zintegrowanych zasobów danych przestrzennych, realizuje w Polsce serwis geoportal.gov.pl. Źródeł informacji przestrzennych jest jednak znacznie więcej.

Rys. A. Sobierajski

Unijna inicjatywa Infrastructure for Spatial Information in Europe, czyli INSPIRE (więcej na jej temat w artykule „Przestrzeń dla informacji”, „IT w Administracji” nr 7/2012), to zespół działań prowadzących do budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia dostępu do danych przestrzennych każdego z członków Unii Europejskiej. W każdym kraju członkowskim dane przestrzenne gromadzone są przez różne organizacje zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Mamy więc do czynienia z bardzo dużą liczbą baz danych rozproszonych po wielu instytucjach, które należy zintegrować (zharmonizować). Dane te można wykorzystywać do prac planistycznych i badawczych, związanych m.in. z rolnictwem, transportem, polityką ekologiczną, energetyką, a także w administracji państwowej oraz działalności podmiotów prywatnych. Każde z państw członkowskich zostało zobowiązane do transpozycji dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., która ma na celu konkretną realizację idei INSPIRE, do swojego porządku prawnego. W Polsce zobowiązanie to zostało wypełnione przez wprowadzenie w życie w dniu 7 czerwca 2010 r. ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Pełne wdrożenie dyrektywy INSPIRE ma nastąpić w 2019 r.

W ramach INSPIRE w każdym z państw Unii Europejskiej tworzony jest ogólnokrajowy geoportal, który umożliwia dostęp do odpowiednio zintegrowanych zasobów danych przestrzennych w formie usług sieciowych, serwisów katalogowych oraz przede wszystkim poprzez metadane. W Polsce portal ten funkcjonuje pod adresem geoportal.gov.pl. Infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) tworzona jest jednak w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, dlatego na każdym z tych poziomów dostępne są serwisy udostępniające dane przestrzenne.

Geoportale centralne

Budowa społeczeństwa informacyjnego, rozwój przedsiębiorczości, podniesienie innowacyjności i konkurencyjności na rynku, a także zapewnienie rozwoju gospodarczego kraju wymaga powszechnego i łatwego dostępu do informacji przestrzennej w postaci elektronicznej. W Polsce dostęp do odpowiednio zintegrowanych zasobów danych przestrzennych zapewnia wspomniany już Geoportal (geoportal.gov.pl, więcej na temat jego możliwości w artykule „Geoportal jako narzędzie do publikacji danych”, s. 23). Zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt (centralny węzeł IIP) dostępu do usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych, w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury. Nie jest to jednak jedyny serwis na poziomie ogólnokrajowym. Do tej grupy zalicza się też Portal Geostatystyczny (geo.stat.gov.pl), który jest narzędziem do interaktywnej prezentacji kartograficznej danych statystycznych. Pozwala on również na przeprowadzanie analiz przestrzennych i wizualizację ich wyników na mapach. Jest to największy zasób danych o demografii, gospodarce i środowisku naturalnym. Portal udostępnia dane z Banku Danych Lokalnych oraz wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Co istotne, jest to jedyny portal, w którym można przetwarzać niedostępne gdzie indziej dane jednostkowe objęte tajemnicą statystyczną.

[...]

Autor jest redaktorem „IT w Administracji”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej