Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Kielce na mapie

Miejski System Informacji Przestrzennej powstały w Kielcach to nie tylko potężna baza danych geodezyjnych, planów i ortofotomap udostępnianych za pomocą Geoportalu, ale przede wszystkim innowacyjne narzędzie pozwalające sprawniej zarządzać miastem.

Inwestorzy dzięki danym zebranym na Geoportalu mogą uzyskać dokładne informacje na temat przyszłej inwestycji (m.in. dane ewidencyjne, plany zbrojenia, plan zagospodarowania przestrzennego), zaś urzędnicy wiedzę, dzięki której łatwiej im podejmować decyzje planistyczne.

Inicjatorką budowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) jako szeroko dostępnej platformy informacyjnej umożliwiającej zarówno pozyskiwanie danych przestrzennych i ich bieżącą analizę, współdzielenie się tymi informacjami w ramach pracy jednostek miejskich, jak i udostępnianie tych danych mieszkańcom, była Jadwiga Skrobacka, ówczesny pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, obecnie koordynator całego systemu. Nic by się jednak nie udało, gdyby zamysł urzędniczki nie trafił na podatny grunt, jakim była gotowość władz miasta do wdrażania systemów zintegrowanego zarządzania wspieranych nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

Zrównoważone Kielce

– Zależało nam na tym, by Kielce, miasto o istotnych walorach przyrodniczych, były zarządzane – przy udziale mieszkańców – w sposób ukierunkowany na zrównoważony rozwój – mówi Jadwiga Skrobacka. Było to zbieżne z aktualnymi trendami na świecie. Zgodnie z Agendą 21, przyjętą w 1992 r. na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, oraz późniejszą europejską Kartą Lipską dotychczasowy silosowy model zarządzania miastem ma być zastąpiony przez taki, w którym decyzje polityczne, gospodarcze i społeczne podejmowane są z zachowaniem równowagi przyrodniczej, gwarantującej zapewnienie podstawowych potrzeb lokalnej społeczności – zarówno dziś, jak i w przyszłości. Aby jednak planować zmiany na obszarach, za które odpowiedzialny jest miejski samorząd, konieczne było nie tylko posiadanie o nich właściwej informacji – aktualnej, obiektywnej i pełnej, ale także wsparcie techniczne w integrowaniu informacji i przeprowadzaniu analiz. Taką właśnie funkcję miał pełnić system GIS (ang. Geographical Information Systems). Pierwszym krokiem niezbędnym do wprowadzenia nowego narzędzia była szczegółowa analiza potrzeb związanych z pozyskiwaniem danych przestrzennych w poszczególnych referatach – zbadano także zasoby geoinformacji, formy ich przechowywania, aktualność i zakresy wykorzystywania.

Wdrażanie i rozwój systemu z dostępem do wszystkich stanowisk pracy potraktowano jako proces ciągły i w wydziałach Urzędu Miasta (UM) Kielce ustanowiono koordynatorów danych GIS. Szkolenia prowadzone równolegle z wdrażaniem aplikacji (w tym także oprogramowania desktopowego) wyłaniały kolejnych pracowników, wykazujących się zaangażowaniem oraz przede wszystkim zrozumieniem celów i korzyści wdrożenia systemu wśród personelu. Tak w 2015 r. powstał ośmioosobowy zespół Biura Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem, który dziś obsługuje MSIP i dba o jego wykorzystanie jako platformy zarządzania zgodnie z ideą miasta inteligentnego.

MSIP – początki

Istotnym krokiem wieloetapowego procesu budowania systemu informacji przestrzennej i udostępniania danych w miejskim Geoportalu stała się współpraca z firmami zewnętrznymi. W roku 2008 wspólnie z konsultantami firmy 24GIS s.c. udało się stworzyć szczegółowy plan całego systemu, zakładający jego użytkowanie przez komórki organizacyjne urzędu i klientów zewnętrznych – inwestorów oraz mieszkańców. Tak zaprojektowany MSIP został rok później wdrożony przez Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych na wszystkich stanowiskach pracy w magistracie. Od tego momentu system jest sukcesywnie zasilany informacjami – danymi referencyjnymi i geodezyjnymi (dostarczanymi i aktualizowanymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), informacjami z bazy ewidencji ludności prowadzonej przez miasto, a także zdjęciami lotniczymi, wykonanymi przez firmę MGGP Aero, która dziś jest autorem komponentu Geoportalu prezentującego retromapy, zdjęcia ukośne, fotoplany i model 3d miasta. – Od 2009 roku MSIP jest wciąż rozwijany i rozbudowywany o kolejne moduły i funkcje, a do systemu włączamy kolejne komórki UM i jednostki organizacyjne miasta – mówi Leszek Najgeburski, informatyk, który od początku istnienia MSIP jest administratorem jego podstawowych modułów mapowych.

Na GIS w Kielcach w obecnej postaci składają się takie komponenty dostępne w sieci wewnętrznej, jak Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP), czyli system informatyczny umożliwiający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie interaktywnych map i zestawień w środowisku przeglądarki WWW, z prostą w obsłudze aplikacją mapową, oraz SOWA – aplikacja czysto rejestrowa, ewidencyjna, jednak bardzo ściśle powiązana z częścią mapową, z której korzystają wydziały UM i niektóre miejskie jednostki w ramach szczegółowo ustalonych uprawnień dostępu do danych. Ponadto wykorzystywane jest także oprogramowanie desktopowe GIS (QGIS, ArcGIS, Oblique Viewer, Fugro Viewer). Komponenty zewnętrzne to przede wszystkim Geoportal, publikujący wybrane dane z części wewnętrznej, oraz serwis Idea Kielce, wspomagający np. procedurę Budżetu Obywatelskiego, procesy konsultacji społecznych czy innych form komunikacji z mieszkańcami.

Jako że w administracji ok. 80% danych ma związek z przestrzenią, nie sposób zliczyć tych gromadzonych i udostępnianych w kieleckim systemie. Cała baza MSIP zajmuje ok. 165 GB (bez uwzględnienia danych fotogrametrycznych). Obecnie znajduje się tu ok. 1700 warstw informacyjnych (zawierających sumarycznie ponad 228 tys. obiektów), obejmujących m.in. dane dotyczące zasobów naturalnych (szaty roślinnej, terenów chronionych, wód powierzchniowych wraz z określonymi obszarami zalewowymi, wód podziemnych z określonymi strefami ochrony ich zasobów, gleb, map uwarunkowań geologicznych i krajobrazowych), a także dane na temat zagrożeń środowiska (np.terenów osuwiskowych i zalewowych, ognisk zanieczyszczeń wód czy lejów depresyjnych, terenów pozbawionych kanalizacji sanitarnej itp.).

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej