Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Po czwarte wartości

Choć rozwój organizacji powinien opierać się przede wszystkim na twardych i mierzalnych elementach, sfera wartości, zgodnie z którymi działają pracownicy, odgrywa w niej bardzo ważną rolę.

Centrum Usług Wspólnych (CUW), czyli wydzielona organizacyjnie jednostka, która świadczy usługi na rzecz innych powiązanych kapitałowo podmiotów, to koncepcja, która od lat sprawdza się w świecie biznesu. Nie może więc dziwić, że implementacja tej idei do świata administracji publicznej wiąże się z przejęciem modeli zarządzania, które funkcjonują w sektorze przedsiębiorstw. Jednym z nich jest zarządzanie organizacją poprzez wartości (ang. Management By Values). Koncepcja ta na dobre zagościła w sektorze biznesu i cieszy się sporym uznaniem menedżerów i innych praktyków zarządzania.

Dużą rolę wartości w rozwoju organizacji potwierdzają również wieloletnie badania naukowe prowadzone m.in. przez amerykańskich ekspertów od zachowań organizacyjnych Jima Collinsa oraz Jerry’ego I. Porrasa, które pokazują, że za sukcesem wizjonerskich i liderskich firm nie stoją wcale genialne strategie ani ogromny kapitał, ale trzymanie się własnego katalogu wartości. Ponieważ zbiór ten jest indywidualnie określany przez daną organizację, systemy wartości, na których opiera się działanie poszczególnych firm, różnią się między sobą. Przykładowo, wartościami, które pomagają wypełniać misję przyjętą przez firmę Microsoft, są m.in.: szczerość, pasja, otwartość, podejmowanie wielkich wyzwań i odpowiedzialność za wyniki pracy.

Nowa szansa

Transformacja organizacji w CUW buduje potrzebę i równocześnie stwarza szansę na zdefiniowanie obszaru wartości na nowo. Tak właśnie stało się we wrocławskim Centrum Usług Informatycznych (CUI), jednostce miejskiej, która działa w formule CUW od lipca 2016 roku. W wielu instytucjach publicznych kwestia wartości jest regulowana w postaci kodeksów etyki urzędników, wyznaczających ogólne standardy postępowania podczas wykonywania obowiązków służbowych, promujących określone wzorce zachowań w kontaktach z petentami i kształtujących wizerunek pracownika administracji samorządowej. – Zależało nam na tym, by nie tworzyć kolejnego zbioru paragrafów o „właściwej postawie urzędnika”, ale żeby nasi pracownicy sami doszli do tego, co jest im potrzebne, aby dobrze się czuli w CUI i równocześnie by była budowana pozytywna marka organizacji w kontakcie ze światem zewnętrznym – mówi Dariusz Jędryczek, szef instytucji. Ponieważ menedżerowie CUI nie chcieli narzucać zespołowi własnej wizji katalogu wartości, poprosili pracowników o stworzenie listy wartości, na której miałaby się opierać organizacja. Wypracowano w ten sposób cztery najważniejsze kategorie: odpowiedzialność, współpracę, szacunek i rozwój oraz piątą – klienta. Ponieważ wszystkie te wartości pracownicy uznali za komplementarne wobec siebie, graficzna ilustracja katalogu wartości miała postać koła, podzielonego na pola, które zazębiały się ze sobą jak puzzle, z centralną kategorią „klient” w środku. Co ciekawe, wszystkie wartości zostały zdefiniowane nie w układzie opisowym, ale poprzez postawę i konkretne działanie. Dlatego kiedy kierownicy wrocławskiej organizacji przedstawiają na spotkaniach integracyjnych nowym pracownikom koło wartości, nie odwołują się do definicji „szacunku” czy „odpowiedzialności”, bo pojęcia te dla każdego znaczą coś innego, ale mówią o postawach – co to znaczy zachować się odpowiedzialnie, czym się przejawia dobra współpraca z klientami i kolegami w zespole etc.

Odpowiedzialnie, czyli jak?

– Odpowiedzialność związana jest z głębokim przekonaniem, że jesteśmy częścią organizacji, dlatego wszystko, co robimy, i to, w jaki sposób pracujemy, ma silny wpływ na działanie CUI jako całości – mówi Dariusz Jędryczek. Pracownicy są świadomi, że każde należyte wykonanie przez nich zadania powoduje, że organizacja rozwija się i przeciwnie – każde ich opóźnienie w realizacji zadań czy błąd rzutuje negatywnie na całą instytucję. Odpowiedzialność to też wspieranie użytkowników zewnętrznych zawsze, kiedy jest taka potrzeba, nawet kosztem własnego czasu. – Dlatego kiedy w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) zdarzyła się poważna awaria zasilania, nasz informatyk pojawił się w ciągu 15 minut, mimo że był na urlopie – wspomina Jędryczek. – Na pracy tej serwerowni opierają się główne systemy zarządzania wszystkimi skrzyżowaniami w mieście, pracownik wiedział więc, że brak dostępu do sieci sparaliżuje ważne obszary funkcjonowania miasta, i czuł się za to odpowiedzialny – dodaje. Dlatego też pracownicy Centrum mają ustawione powiadomienia SMS-owe na wypadek awarii i reagują na wezwania zawsze, niezależnie od pory dnia czy nocy. Jak podkreślają menedżerowie CUI, odpowiedzialność i szacunek w takim samym stopniu odnoszą się do relacji między pracownikami w zespole, jak i relacji z szefami czy klientami. – To postawa, zgodnie z którą, jeśli obiecaliśmy coś koledze, dotrzymujemy słowa, a jeśli nie możemy tego zrobić, informujemy o tym – zaznacza Jędryczek.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej