Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Potencjał danych przestrzennych

Podczas prowadzonych obecnie projektów dostosowujemy istniejące już usługi, jak również tworzymy nowe. Aby zapewnić ich sprawną realizację, zawarto jedną umowę w ramach trzech projektów POPC na kwotę 35 mln zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 r. Rozmowa z Markiem Szulcem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

Liczba e-usług, które są obecnie modernizowane przez GUGiK, jest imponująca. Imponujące są też kwoty wydatkowane na ten cel. Proszę podać najważniejsze liczby związane z bieżącymi działaniami GUGiK.

W ramach 14 funkcjonujących w GUGiK systemów udostępniamy 148 kluczowych usług sieciowych dla obywateli, administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Dostępne usługi odwiedzane są przez 45 tys. użytkowników dziennie. Udostępniamy też aplikację mobilną, którą do dziś pobrało przeszło 290 tys. użytkowników. Uruchomiliśmy dla MSWiA Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa, której dziennie używa przeszło 27 tys. obywateli oraz 1,8 tys. funkcjonariuszy Policji. Ponadto uruchomiliśmy Uniwersalny Moduł Mapowy dla prawidłowego funkcjonowania służb ratowniczych w naszym kraju. Zapewniamy utrzymanie usługi na poziomie 99,417% dostępności. Stworzyliśmy również zintegrowane środowiska infrastruktury dla wszystkich systemów GUGiK w modelu IaaS. Podczas prowadzonych obecnie projektów dostosowujemy istniejące już usługi, jak również tworzymy nowe. Aby zapewnić ich sprawną realizację, zawarto jedną umowę w ramach trzech projektów POPC na kwotę 35 mln zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 r.

Te trzy projekty to CAPAP – Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, ZSIN – Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach oraz K-GESUT – Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Co zostanie wytworzone podczas ich realizacji?

Kluczowe usługi projektu CAPAP to nowe usługi analiz przestrzennych oraz podniesienia jakości danych zewnętrznego dysponenta danych, a także rozszerzenie usługi udostępniania danych przestrzennych. W zakresie projektu ZSIN najważniejsze produkty to nowa usługa publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych, nowa usługa przekazywania wybranych informacji pochodzących z aktów notarialnych za pośrednictwem zestandaryzowanych dokumentów elektronicznych do rejestrów włączonych do ZSIN oraz rozszerzenie usługi oceny spójności i integralności danych ewidencji gruntów i budynków. Z kolei w przypadku projektu K-GESUT za kluczowe należy uznać cztery nowe usługi: subskrypcję dedykowanych kompozycji danych krajowej bazy GESUT, kompozycję danych krajowej bazy GESUT dla wybranego obszaru, weryfikację dostępności sieci uzbrojenia terenu oraz ocenę integralności i spójności danych sieci uzbrojenia terenu.

Komponenty CAPAP mają wspierać funkcjonowanie administracji publicznej. Co konkretnie ma zostać usprawnione?

Dostrzegliśmy, że każda jednostka administracji publicznej dysponuje danymi, które po uzupełnieniu o parametr przestrzenny mogą dać wartość dodaną dla konkretnej jednostki lub dla całej administracji, a przede wszystkim – dla obywateli. Przykładowo powiązanie adresu działalności bądź zamieszkania przedsiębiorcy, pacjenta, ucznia itp. z jednego rejestru z danymi określającymi lokalizację przestrzenną z innego rejestru pozwala na uzyskanie informacji np. o rozmieszczeniu i natężeniu usług na danym terenie, o zachorowalności na określoną chorobę itd. Na tej podstawie można budować wnioski i np. planować prowadzenie określonej działalności gospodarczej, wykrywać i zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, planować liczbę łóżek w szpitalach, szacować poziom kontraktowania usług medycznych czy planować dostępność szkół. Ten dość banalny przykład powiązania informacji obrazuje kierunek działań realizowanych obecnie w CAPAP. Do tego należy dodać możliwość łączenia informacji już opatrzonych parametrem przestrzennym z różnych zbiorów, co w wyniku może dawać informację, której wartość przewyższa łączną wartość informacji zbudowanych na podstawie pojedynczych zbiorów. Dodać należy, że wraz z określeniem potrzeb administracji publicznej w zakresie wykorzystania informacji przestrzennej dostrzegliśmy zapotrzebowanie na wsparcie w przygotowaniu gotowych narzędzi i usług, które poprzez odpowiednie dobranie funkcji pozwolą użytkownikom niezaawansowanym na skorzystanie z potencjału danych przestrzennych.

Drugim dużym przedsięwzięciem jest ZSIN. Jakie prace zostały przewidziane w ramach drugiej fazy tego projektu?

Zakładamy włączenie do Centralnego Repozytorium ZSIN kolejnych baz danych z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) po ich dostosowaniu do ustawowego modelu jakości danych, wytworzenie nowych funkcjonalności systemowych, integrację nowych rejestrów zewnętrznych mających informacje o nieruchomościach oraz uruchomienie nowych usług elektronicznych.

[...]

Rozmawiał Eryk Chilmon

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej