Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Anna Małek-Gontarz

Dostępność cyfrowa stron WWW i aplikacji mobilnych

Ustawa o dostępności cyfrowej implementuje do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy oraz wprowadza wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), posiadające obecnie status normy międzynarodowej (ISO/IEC 40500:2012), zostały zastosowane w załączniku nr 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2247; dalej: rozporządzenie KRI). Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK) w 2015 r. skontrolowała wypełnianie wymaganych zaleceń standardu WCAG 2.0 w serwisach internetowych instytucji publicznych, skupiając się w szczególności na serwisach urzędów, z których często korzystają osoby niepełnosprawne. W ocenie NIK działania kontrolowanych urzędów nie doprowadziły do zapewnienia wymaganej dostępności ich serwisów dla osób niepełnosprawnych. Nieprawidłowości stwierdzone na stronach internetowych były na tyle poważne, że mogły osobom niepełnosprawnym znacząco utrudniać bądź wręcz uniemożliwiać korzystanie z zamieszczanych treści.

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były: błędy wpływające na właściwe odczytywanie zawartości strony przez programy asystujące, problemy z dostępnością stron internetowych dla użytkowników posługujących się głównie klawiaturą, niedostosowanie stron do wymagań osób słabowidzących, niedostępność materiałów multimedialnych dla osób niewidomych i głuchych, a także brak opisu tekstowego dla materiałów audio oraz brak napisów lub audiodeskrypcji dla materiałów filmowych.

Dostosowywanie prawa

W dniu 21 lutego 2019 r. Sejm przyjął ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawa dc), która obecnie jest dalej procedowana. Wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (DzUrz UE L 327 z 02.12.2016 r., str. 1). Zgodnie z art. 20 ustawy dc w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 570 ze zm.) uchylony zostanie art. 18, pkt 1, lit. c, co oznacza uchylenie przepisów rozporządzenia KRI dotyczących dostępu do zasobów informacji osobom niepełnosprawnym.

Ustawa dc będzie stosowana w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób prawnych utworzonych w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym posiadających czy zarządzających stronami internetowymi lub aplikacjami mobilnymi. Przepisy ustawy dc dotyczą też organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze zadań publicznych. Nie będzie natomiast konieczności stosowania nowych przepisów do stron internetowych i aplikacji mobilnych dostawców usług medialnych, multimediów nadawanych na żywo, multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r., dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do przygotowywania prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych ani do map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, gdzie w przypadku zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo.

Ustawa dc nie będzie obowiązywać również w odniesieniu do treści będących w posiadaniu podmiotów publicznych, ale niewytworzonych lub nienabytych przez te podmioty, jak również w sytuacji, gdy dostosowanie treści do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony. Ponadto przepisy ustawy dc nie będą mieć zastosowania do treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom. Nie będą też obowiązywać w stosunku do treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki, materiałów archiwalnych, muzealiów, materiałów bibliotecznych, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, jak również treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych i niepoddawanych przebudowom po dniu 23 września 2019 r.

Dostępność cyfrowa

Podmioty publiczne mają obowiązek zapewnić dostępność cyfrową poprzez spełnianie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy dc (patrz: tabela). Wymagania te uznaje się za też spełnione, gdy dostępność cyfrowa uwzględnia wymagania normy EN 301 549 V2.1.2. Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej dotyczy strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP), elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, takich jak dane teleadresowe podmiotu publicznego oraz link do strony podmiotowej BIP, narzędzia służące do kontaktu i nawigacji. Wymagania dostępności muszą też spełniać inne elementy stron, takie jak: deklaracja dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu (dalej: deklaracja dostępności), informacje o sytuacji kryzysowej oraz informacje związane z bezpieczeństwem publicznym, a także dokumenty urzędowe oraz wzory umów.

[...]

Autorka jest prawnikiem, informatykiem, ekspertem w zakresie oceny merytorycznej projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wymiar sprawiedliwości – technologie informacyjne), Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska–Słowacja 2014–2020 oraz projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej