Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Jacek Orłowski

III OGÓLNOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW - RELACJA

Spotkanie odbyło się w dniach 7–8 czerwca br. w Augustowie. Wzięło w nim udział ponad 130 uczestników z całej Polski. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji: Justyna Duszyńska, zastępca dyrektora Biura Analiz i Projektów Strategicznych, oraz dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, odpowiedzialny w resorcie m.in. za reformę ochrony danych osobowych.

Wydarzenie w imieniu Województwa Podlaskiego otworzyła wicemarszałek Anna Naszkiewicz. W przemówieniu powitalnym podkreśliła rolę samorządu województwa w cyfryzacji regionu, realizowaną m.in. poprzez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia, Podlaską Platformę Edukacyjną czy też Geoportal Podlasia. – Sercem naszych dokonań i działań jest jednak portal informacyjny Wrota Podlasia, który od lat cieszy się niezmienną popularnością. Skorzystało z niego już ponad 1,5 mln użytkowników – mówiła, wskazując jednocześnie na dokonania Podlasia w obszarze e-zdrowia i e-edukacji. Uczestników spotkania w imieniu Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego powitała także Justyna Duszyńska, zastępca dyrektora Biura Analiz i Projektów Strategicznych. W swoim wystąpieniu mówiła o przygotowywanej ewaluacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (dalej: PZIP), w którym zapisane są główne kierunki zintegrowanej informatyzacji państwa na poziomie rządowym. – Jest on jednak ważny także dla regionów i samorządów, bo pokazuje, jaka jest przestrzeń do działania w obszarze cyfryzacji na ich poziomie prowadzonej działalności – mówiła Duszyńska. – Musimy zweryfikować, na ile te cele i działania, które założyliśmy dwa lata temu, są aktualne i adekwatne do obecnych potrzeb i wyzwań – dodała, wskazując, że niezbędne jest także zweryfikowanie innych strategii sektorowych pod kątem uwzględnienia w nich kwestii związanych z cyfryzacją w celu zapewnienia komplementarności założeń strategicznych. – Chcemy te działania skoordynować i przygotować spójną strategię w tym zakresie – wskazywała Duszyńska, dodając, że ma to niebagatelne znaczenie także z punktu widzenia przygotowania Polski do nowej perspektywy finansowej UE. Jednocześnie podkreśliła, że takie wskaźniki jak liczba wdrożonych e-usług nie są celem same w sobie, ale zapewnienie sprawnego funkcjonowania państwa przy wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych w celu ułatwiania komunikacji z obywatelami i przedsiębiorcami. – Szczególnie ważny z punktu widzenia rozwoju e-administracji i budowy jej fundamentów jest rozwój Systemu Rejestrów Państwowych, bo pozwala on na dostęp do danych potrzebnych do realizacji wielu innych procedur. Chcemy, by więcej usług było realizowanych tak jak wniosek o wydanie dowodu osobistego, gdzie większość danych jest pobierana automatycznie, bez konieczności ich dostarczania przez obywateli – powiedziała Duszyńska. Jej zdaniem inne ważne projekty, które obecnie są realizowane, to m.in.: jednolity system EZD, e-Doręczenia (kwalifikowane doręczenie rejestrowane) oraz tzw. Wspólna Infrastruktura Państwa.

Do dyskusji nad kierunkami zmian w PZIP włączyła się Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. – Musimy myśleć poważnie o integracji naszych systemów regionalnych z rozwiązaniami centralnymi. Niestety, nie jest to łatwe, bo ciągle nie dysponujemy konkretnymi wytycznymi i dokumentami od rządu – mówiła, wskazując, że są one pilne m.in. ze względu na koniec trwałości wielu projektów regionalnych. – Apeluję o wsłuchanie się w pytania i uwagi samorządów, bo przekładają się one na konkretne zamówienia publiczne, realizację lub nie projektów informatycznych, a w konsekwencji na zadowolenie obywateli – podsumowała, wskazując jednocześnie na nieefektywność tzw. Linii Współpracy 2016. Dyrektor Aleksiejczuk wskazywała również na wyzwania przy konsolidacji e-usług gminnych:

– Jako samorząd województwa czujemy odpowiedzialność, żeby ujednolicać w gminach np. formularze podatkowe. Nie mamy jednak narzędzia prawnego, które by nam pozwoliło na takie działanie. Dlatego nasza współpraca w regionie opiera się na dialogu.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z projektem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i dowiedzieli się, jak aplikować o przyłączenie szkół do szerokopasmowego internetu. Przedstawiciele NASK opowiedzieli dodatkowo o tym, jakie wyzwania czekają gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego w podmiotach publicznych. Z kolei w sesji poświęconej e-zdrowiu omawiano rozwój centralnych i regionalnych platform e-zdrowia. W trakcie wydarzenia został także przedstawiony stan realizacji projektu EZD RP, a dyrektor wrocławskiego Centrum Usług Informatycznych Dariusz Jędryczek dodatkowo opowiedział, jak przebudować dział IT w centrum usług wspólnych.


Obalmy mity o ochronie danych osobowych

25 maja br. rozpoczęło się w całej Unii Europejskiej stosowanie przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (dalej: rodo). Nowe prawo generuje wiele pytań natury praktycznej, a uczestnicy III Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków mogli je zadać bezpośrednio dr. Maciejowi Kaweckiemu, który w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za wdrożenie w Polsce unijnych przepisów.

– Standard ochrony danych osobowych jest taki sam w całej Unii Europejskiej, a Polska jest najbardziej zaangażowana we wdrażaniu przepisów rodo ze wszystkich 28 państw Wspólnoty – powiedział dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi. Jednocześnie zachęcał podmioty publiczne do przyjmowania tzw. kodeksów branżowych – dokumentów, w których można doprecyzować sposób zabezpieczania danych. – Ustawodawca unijny wskazuje, że administrator danych najlepiej wie, jak je chronić. Inne rozwiązania będą właściwe dla e-medycyny, a inne dla bankowości elektronicznej – stwierdził Kawecki. Jednocześnie wskazał na obowiązki nowo powstałego Urzędu Ochrony Danych w zakresie wydawania rekomendacji dotyczących zabezpieczania danych osobowych. Wskazał też, że jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych elementów reformy jest ocena ryzyka. To ona ma – w razie kontroli – udowodnić, że nasze działania, mające na celu skuteczną ochronę danych osobowych, były właściwe.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi obalał też najczęściej pojawiające się mity wokół rodo oraz ujawniał absurdy, które wskazują na niezrozumienie unijnej reformy. – Nie wolno zabraniać podpisywania kroplówek w szpitalach imieniem i nazwiskiem pacjenta, bo zwiększa to ryzyko podania mu niewłaściwego leku. To nie jest tak, że nagle ze względu na rodo nie możemy zwracać się do siebie po imieniu lub wymieniać się wizytówkami – tłumaczył, wskazując m.in. na przepisy motywu 13 i 14 rodo. Uczestników spotkania szczególnie zainteresowało jednak to, w jaki sposób urzędy mają realizować obowiązek informacyjny oraz prawo do bycia zapomnianym. – W wypadku administracji publicznej obowiązek informacyjny, zgodnie z przyjętą już przez rząd nowelizacją kpa, będzie realizowany nie w momencie pozyskania danych, ale przy pierwszym piśmie kierowanym do obywatela w danej sprawie – poinformował Kawecki, dodając, że w pozostałym zakresie obowiązki informacyjne będą realizowane (z uwagi na racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy) na formularzach wniosków. Przypomniał też, że prawo do usunięcia danych obowiązuje w Polsce od dawna, a podmioty publiczne zwykle odmawiają tej czynności z uwagi na inne przepisy prawa, które obligują urzędy do gromadzenia danych osobowych przez określony czas. Podsumowując spotkanie, dr Kawecki przestrzegał przed firmami, które oferują sprzedaż „cudownego oprogramowania”, które zapewni nam zgodność z rodo, bo takiego prostego remedium nie ma.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej