Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Maciej Gudowski

Jak EZD wspomaga obsługę wniosków o 500+

Program „Rodzina 500 plus” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Dzięki nowelizacji przepisów od niedawna sprawy z wniosków o świadczenie wychowawcze można załatwiać przy wsparciu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

Widok zarejestrowanej korespondencji e-mail w aktach sprawy.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 924) wprowadziła diametralną zmianę w sposobie załatwiania spraw z wniosków o świadczenie wychowawcze. Przypomnijmy tylko, że dotychczasowe brzmienie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wskazywało na sposób załatwiania spraw z wniosków o świadczenie wychowawcze poprzez wydanie decyzji administracyjnej – doręczanej zgodnie z przepisami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Omawiana zmiana wprowadza nowy sposób informowania wnioskodawców o przyznaniu świadczenia wychowawczego poprzez przesłanie informacji o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o świadczenie.

Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Przepisy – poprzez rezygnację z decyzji przyznających świadczenie – pośrednio dezaktywują także dotychczasową możliwość doręczenia decyzji przyznającej świadczenie na konto świadczeniobiorcy założone w Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia. Ustawodawca nie przewidział w znowelizowanych przepisach poinformowania wnioskodawcy za pośrednictwem tego portalu. Tylko decyzje odmawiające przyznanie świadczenia wychowawczego, których ze względu na zmianę kryteriów przyznania świadczenia będzie mało, można doręczyć za pośrednictwem PIU Emp@tia (pod warunkiem, że wnioskodawca złożył wniosek za pośrednictwem tego portalu).

Informacja na e-mail

Przesłanie informacji do wnioskodawcy e-mailem nie jest nowym sposobem informowania obywatela o przyznaniu wsparcia finansowego przez państwo. Podobne rozwiązanie zostało wykorzystane w zapisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (DzU z 2018 r., poz. 1061), na podstawie którego wypłacane jest 300 zł na dziecko uczęszczające do szkoły. Jednak w związku z tym, że wojewodowie pełnią funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, również sprawy z wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego realizowane są przez ten organ. Powoduje to, że zmiana w sposobie informowania wnioskodawcy o przyznaniu świadczenia jest nowością w załatwianych sprawach na poziomie wojewody.

Zmiana sposobu wymusza na organach właściwych (gminach) i instytucji właściwej (wojewodzie) zmiany sposobu procedowania postępowań z zakresu spraw dotyczących rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Szacuje się, że w nowym okresie zasiłkowym zarówno do organów właściwych, jak i instytucji właściwych wpłynie dwa razy więcej wniosków niż do tej pory (w związku z rezygnacją z kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia oraz przyznaniem świadczenia także na pierwsze dziecko), co przełoży się na dwukrotnie więcej wydanych rozstrzygnięć w formie informacji w stosunku do wydawanych dotychczas decyzji.

[...]

Autor jest pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ma dziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu i koordynacji systemów EZD i rejestrów elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej