Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Adam Płoszaj

Polska cyfrowo podzielona

INFORMATYZACJA | Społeczeństwo informacyjne jest w naszym kraju bardzo zróżnicowane. W dużych miastach ponad 60% mieszkańców ma dostęp do Internetu, podczas gdy w niektórych częściach kraju, na terenach wiejskich, odsetek ten wynosi ledwie ponad 10%.

Dostępność technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zakres i sposób ich wykorzystywania przez obywateli są ściśle powiązane ze struktura społeczną - zależą od takich czynników jak wiek, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy czy status materialny. Według analizy jednego z głównych badaczy problematyki społeczeństwa informacyjnego - katalońskiego socjologa Manuela Castellsa - to zróżnicowanie dotyczy zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. Choć należy tu dodać, że poszczególne państwa dotyka ono w różnym stopniu.

Dysonans o charakterze społeczno-gospodarczym ma również istotny wymiar przestrzenny. Wyraźne różnice występują w kontekście globalnym. Przykładowo w Norwegii dostępem do Internetu dysponuje ponad 80% gospodarstw domowych, natomiast w Bułgarii niespełna 20%. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w krajach "rozwijających się", w których odsetek korzystających z Sieci jest jeszcze niższy.

Zróżnicowanie przestrzenne nie dotyczy tylko różnic między krajami. Poszczególne państwa są podzielone również wewnętrznie, przede wszystkim według kategorii wieś-miasto. Jak pisze M. Castells w "Galaktyce Internetu": "Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się najlepszy dostęp do tego nowego środka przekazu [Internetu - AP] mają mieszkańcy dużych skupisk miejskich, znacznie wyprzedzający pod tym względem mieszkańców mniejszych miast i wsi, co zupełnie się nie zgadza z propagowaną przez futurologów wizją elektroniki trafiającej pod strzechy i zmieniającej ludzkie życie".

Polska na tle Europy

Fenomen społeczeństwa informacyjnego można rozpatrywać biorąc pod uwagę takie czynniki jak dostępność technologii i stopień jej wykorzystania lub - w znacznie szerszym kontekście - próbując analizować różne dziedziny związane z powstawaniem oraz oddziaływaniem technologii informatycznych. Takie całościowe podejście do tematu zostało podjęte podczas realizacji projektu "ESPON 1.2.3 Społeczeństwo Informacyjne".

[...]

Autor jest asystentem naukowym w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej