Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Dane GIS w działaniach ratowniczo-gaśniczych

W wyniku współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została opracowana mapa dostosowana do potrzeb strażaków. Jej celem jest uzupełnienie wiodącej aplikacji mapowej stosowanej w PSP. Nasza mapa zawiera dodatkowe warstwy i umożliwia dodawanie nowych usług sieciowych WMS z możliwością podglądu tabeli atrybutów. Rozmowa z kpt. Michałem Pająkiem, kierownikiem Sekcji Planowania Operacyjnego i Analiz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Jakie znaczenie w planowaniu operacyjnym Państwowej Straży Pożarnej mają dane GIS?

Zastosowanie danych GIS w znacznym stopniu ułatwia planowanie operacyjne w Państwowej Straży Pożarnej. Na bazie planowania operacyjnego wykonywane są analizy związane z rozwojem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ratownictwem specjalistycznym. Przeprowadza się również analizy mające na celu optymalne rozlokowanie sprzętu specjalistycznego. W wielu przypadkach dane przestrzenne są niezbędne do ich przeprowadzenia. Zastosowanie danych GIS, na poziomie województwa lub kraju, jest również gwarantem, że wyżej opisane analizy są wykonywane w sposób obiektywny i zunifikowany. Pozwala to na wdrożenie systemowych rozwiązań. Zasadność wykorzystania danych GIS w planowaniu operacyjnym jest bezpośrednio związana z jakością danych wejściowych. Wiarygodność i kompletność danych to kluczowe elementy. Praktyka pokazuje, że w przypadku, gdy dane GIS są mało dokładne, nieprecyzyjne lub niekompletne, analizy, które zostały opracowane wyłącznie w oparciu o te dane, mogą pełnić tylko rolę wspomagającą w podejmowaniu decyzji.

Istnieją już rozwiązania centralne Państwowej Straży Pożarnej, które wykorzystują dane GIS, więc dlaczego zdecydowaliście się na tworzenie narzędzi na poziomie województwa? Czego brakuje w tych ogólnodostępnych systemach?

W wyniku współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została opracowana mapa dostosowana do potrzeb strażaków. Jej celem jest uzupełnienie wiodącej aplikacji mapowej stosowanej w PSP. Nasza mapa zawiera dodatkowe warstwy i umożliwia dodawanie nowych usług sieciowych WMS z możliwością podglądu tabeli atrybutów. Powyższa funkcja nie jest dostępna dla wersji mapy, która jest obecnie na wyposażeniu wszystkich stanowisk kierowania PSP w województwie świętokrzyskim. Mapa przygotowana przez nas pozwala również na testowanie rozwiązań, które w przyszłości mogą zostać uwzględnione w aplikacji mapowej na poziomie krajowym w PSP.

Jakie narzędzia zostały przygotowane przez świętokrzyską PSP?

W świętokrzyskiej PSP udało się nam wdrożyć bazę danych (PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS), w której zostały umieszczone wszystkie warstwy GIS, zarówno te, które pozyskaliśmy od innych instytucji, jak i te, które sami przygotowaliśmy. Do bazy mają dostęp wszystkie komendy PSP z terenu województwa. Zastosowanie bazy danych systematyzuje pracę z danymi przestrzennymi. Umożliwia m.in. nadzór nad ich edycją, dzielenie się polami pracy i stylami warstw oraz ułatwia wspólną pracę wielu osób nad jedną analizą. Dodatkowo wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została opracowana mapa, o której wspomniałem wcześniej. Powyższa mapa działa jako strona WWW, dzięki czemu dostęp do niej mają wszyscy strażacy, zarówno na stanowiskach kierowania. jak i bezpośrednio na miejscu działań ratowniczo-gaśniczych. Mapa zawiera zbiór usług WMS, które zostały przygotowane w taki sposób, aby strażacy szybko mogli pozyskać najważniejsze informacje. Mam tu na myśli formę wizualizacji i etykietowania poszczególnych warstw.

W jaki sposób powstały mapy cyfrowe? Jakie były źródła danych?

Usługi WMS, które zostały zaimplementowane w mapie dostosowanej do potrzeb dla strażaków, zostały wygenerowane z danych przestrzennych pochodzących z wielu źródeł. Naszym zadaniem był wybór sposobu symbolizacji i etykietowania. Część z warstw została pozyskana z zasobów SIPWŚ – Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Były to: mapa zasadnicza, mapa z granicami działek i informacjami na temat własności dla wybranych działek, ortofotomapa. Dzięki nawiązaniu współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu udało się opracować warstwy dotyczące rodzaju siedliska w wydzieleniach leśnych i dróg w lasach, po których mogą poruszać się samochody jednostek ochrony ppoż. Leśnicy wsparli nas również w uzupełnieniu danych przestrzennych dotyczących lokalizacji hydrantów i punktów czerpania wody. Są to warstwy, które w ramach rozpoznania operacyjnego przygotowaliśmy w oparciu o naszą autorską tabelę atrybutów. Własnymi siłami opracowaliśmy również warstwę z lokalizacją punktów wodowania łodzi. Obecnie, dzięki wdrożeniu bazy danych, na terenie województwa świętokrzyskiego wprowadziliśmy systemowe rozwiązanie mające na celu cykliczną aktualizację wspomnianych warstw. Dane zgromadzone na naszej mapie pochodzą również z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (maksymalny obszar zalewowy w przypadku wystąpienia tzw. powodzi 500-letniej lub realizacja scenariusza związanego z uszkodzeniem wałów oraz pikietaż rzek), a także Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dynamiczna hipsometria opracowana w oparciu o dane ISOK, budynki z bazy BDOT10k z wyetykietowaną liczbą kondygnacji i powierzchnią podstawy oraz punkty adresowe).

[...]

Rozmawiał Eryk Chilmon

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej