Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Sławomir Wojciechowski

Nie w pełni elektroniczna obsługa zgonów

Ukazał się opracowany przez Ministra Zdrowia projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Niestety, przy opracowaniu dokumentu nie uwzględniono pełni możliwości systemów informatycznych.

Dokumentowanie zgonów jest przedmiotem licznych uwag od wielu lat, a archaiczność obecnych procedur, nieadekwatne regulacje oraz terminologia nie odpowiadają wymaganiom dzisiejszych realiów, w tym także stanowi prawnemu. Projektodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy o stwierdzeniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów informuje, że oddany do konsultacji społecznych projekt ma na celu stworzenie warunków gwarantujących poprawne określenie przyczyny śmierci przez osobę inną niż sporządzająca kartę zgonu, zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10). Umożliwi to m.in. dokładne mapowanie przyczyn zgonów na wybranym obszarze i dywersyfikację środków przeznaczanych na ochronę zdrowia. Brak jednoznacznej wiedzy o przyczynie śmierci implikuje dezynwolturę w generowaniu danych dotyczących schorzeń powodujących śmierć.

Potrzeba zmian w przepisach

Obowiązujące przepisy redagowane były zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej lat 50. XX wieku i próby tworzenia bądź aktualizowania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych w niej zawartych napotykają zarzut niekonstytucyjności. Stąd też minister właściwy do spraw zdrowia podjął działania zmierzające do zmiany tych przepisów przez opracowanie projektu nowej ustawy, która ureguluje kompleksowo kwestie stwierdzania zgonu, a także zasady finansowania osób wykonujących te czynności, tak aby zapewnić im przejrzystość i kompatybilność z innymi przepisami odnoszącymi się do omawianych spraw. Przyjęte na potrzeby projektu rozwiązania nie mają charakteru innowacyjnego. Zaczerpnięte są z systemu anglosaskiego (pojawia się m.in. instytucja koronera). Omawiany projekt, poza zmianami w obszarze szeroko rozumianej służby zdrowia, zakłada również zmiany w procesach realizowanych przez organy administracji publicznej – kierownika urzędu stanu cywilnego (dalej: usc) – w zakresie rejestracji aktu zgonu i wymiany informacji z podmiotami współpracującymi.

Niniejsza analiza projektu ustawy nie ma charakteru całościowego, odnosi się do kwestii schematu wymiany informacji między podmiotami uczestniczącymi w tej procedurze. Analizując projekt ustawy, zauważyć można, jak będzie wyglądał proces rejestracji zgonu i z jakich etapów będzie się składał. Pozytywnie należy ocenić, że projektowane przepisy zakładają wdrożenie rozwiązań informatycznych zarówno w aspekcie formy dokumentów, jak i sposobu komunikacji między podmiotami. Niestety, nie zostały wykorzystane w całości możliwości, jakie oferują współczesne technologie informatyczne, w które są wyposażone systemy wdrożone w administracji publicznej. Ponadto projekt ustawy nie obejmuje w sposób całościowy procesu rejestracji zgonu, który rozpoczyna się z chwilą śmierci osoby, a kończy dopiero z chwilą dokonania pochówku (rozliczenia świadczeń od ubezpieczyciela społecznego). Poszczególne etapy procesu nie są ze sobą powiązane w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie danych i ich wymianę między systemami teleinformatycznymi bez udziału człowieka.

[...]

Autor jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej