Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Upraszczamy procedury i podnosimy jakość

Im więcej wysiłku zostanie włożone w projekt na etapie koncepcyjnym, im bardziej będzie on przemyślany i przeanalizowany, tym lepiej poradzi sobie z nim zespół projektowy na etapie realizacji. Rozmowa z Wandą Buk, dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Nabory mocno różniły się od wcześniejszych, m.in. istotnej zmianie uległy kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Z jednej strony zmniejszyliśmy ich liczbę o prawie połowę, a z drugiej – doprecyzowaliśmy i zmodyfikowaliśmy sposób, który nakłada na wnioskodawców konieczność bardzo profesjonalnego przygotowania projektów. Jednocześnie kryteria odzwierciedlają kierunki działań i preferowane rozwiązania Ministerstwa Cyfryzacji – promują zarządzanie projektem według metodyk zwinnych oraz uznanych technologii wytwarzania oprogramowania, a także podkreślają istotne znaczenie publikacji kodu źródłowego i rozwiązań umożliwiających wykorzystanie rezultatów projektu w innych przedsięwzięciach. Szczególnie premiowane są projekty wykorzystujące chmury obliczeniowe, a także te, których modułowość wraz z otwartą licencją umożliwi ponowne wykorzystanie w innych wdrożeniach w administracji publicznej, co pozwoli z kolei na redukcję kosztów i oddolną standaryzację. Były to też pierwsze nabory, które wymagały od wnioskodawców wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji funkcjonującego przy Ministrze Cyfryzacji. KRMC bada każdy projekt pod kątem wpisywania się w architekturę informatyczną państwa i planowane działania administracji. Dla wnioskodawców konieczność wcześniejszego „przejścia” przez KRMC jest utrudnieniem, ale też zapewnia im możliwość eksperckiego wsparcia na etapie tworzenia koncepcji przedsięwzięcia. Jednocześnie CPPC daje gwarancję tego, że dofinansowanie otrzymają projekty niepowielające istniejących rozwiązań, optymalne pod względem kosztów i zakresu, a przede wszystkim – o istotnym znaczeniu z punktu widzenia potrzeb obywateli. Ścieżka do otrzymania dofinansowania na projekt IT nie jest łatwa, ale takie ukształtowanie procesu wydaje się niezbędne do tego, aby w końcu z sukcesami budować e-administrację. Im więcej wysiłku zostanie włożone w projekt na etapie koncepcyjnym, im bardziej będzie on przemyślany i przeanalizowany, tym lepiej poradzi sobie z nim zespół projektowy na etapie realizacji.

Co przy tych naborach było dla resortu priorytetem?

Musimy minimalizować ryzyko niepowodzeń, szczególnie w kontekście doświadczeń VII osi POIG, a także, niestety, obecnego stanu wdrażania II osi priorytetowej POPC. Pomimo dużej kontraktacji wydatkowanie jest zatrważająco niskie – na dziś jedynie 33 mln zł, co stanowi 2,17% zakontraktowanej kwoty. Ze względu na brak postępów w niektórych projektach zmuszeni jesteśmy rozwiązywać umowy o dofinansowanie. Pierwszą umowę rozwiązaliśmy na początku marca i wszystko wskazuje na to, że nie będzie to jedyny taki przypadek. Administracja ma bardzo duży problem z realizacją projektów IT. Nie pomagają ani niejasne przepisy prawa zamówień publicznych, które intensyfikują ostrożnościowe podejście urzędników, ani ograniczenia finansowe, uniemożliwiające pozyskanie przez administrację wysokiej klasy specjalistów IT. Oczywiście są tacy, którzy ku chwale ojczyzny i dla wyzwań decydują się na pracę w administracji, ale są zwyczajnie przeciążeni. Konsekwencją są komplikacje już na początkowych etapach realizacji projektów – najpierw pojawiają się problemy przy tworzeniu SIWZ-ów, później ich obronie po udzieleniu zamówienia, a na koniec zamawiający ma problem z wyegzekwowaniem od wykonawcy finalnego produktu, który odpowiadałby jego założeniom. Dlatego tak dużą nadzieję pokładam w działaniach Ministerstwa Cyfryzacji, które w dużej części agreguje wiedzę i doświadczenie IT w administracji oraz w projektach, które za niedawną zgodą Komisji Europejskiej będą realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji w trybie pozakonkursowym. Są to przedsięwzięcia o charakterze strategicznym, takie jak Aplikacje.gov.pl, Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych czy Wspólna Infrastruktura Państwa.

[...]

Rozmawiała Martyna Wilk

Wanda Buk – dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest adwokatem, kontynuuje także studia doktoranckie w tematyce cyberbezpieczeństwa. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, brała udział w realizowaniu projektu Internet dla Mazowsza, w ramach którego m.in. doradzała w kwestiach dotyczących relacji z wykonawcami sieci telekomunikacyjnych oraz sposobu rozliczeń środków europejskich przeznaczonych na tę inwestycję.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej