Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

KW

V Forum Kierowników IT w Administracji - relacja

Forum Kierowników IT w Administracji to ogólnopolska konferencja poświęcona informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Tematem przewodnim V edycji była integracja systemów dziedzinowych administracji publicznej z usługami centralnymi oraz rola IT w zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości pracy urzędu. W wykładach i dyskusjach wzięło udział ok. 200 osób.

Fot. Michał Łepecki
Skrzydła IT w Administracji Skrzydła IT w Administracji
Nagroda Ministra Cyfryzacji Nagroda Ministra Cyfryzacji

Podczas trzech dni konferencji zostały poruszone kwestie dotyczące m.in. platformy e-Zamówienia, e-faktur, elektronicznej korespondencji, elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych.

Pierwszego dnia Forum Sebastian Szaładziński i Krzysztof Fijołek z Urzędu Zamówień Publicznych przedstawili rolę i zakres oddziaływania centralnej platformy e-Zamówienia w procesie zamówień publicznych. Przepisy Unii Europejskiej wprowadzają nakaz zelektronizowania zamówień publicznych do 18 października 2018 r. Gdyby platformy e-Zamówienia nie udało się wdrożyć do tego czasu, jednostki będą mogły skorzystać z bezpłatnego miniportalu, który jest równolegle przygotowywany przez UZP.

Platforma e-Zamówienia będzie skorelowana z  systemem wystawiania e-faktur. O obowiązkach podmiotów publicznych w zakresie przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych opowiadał Marek Miązkiewicz z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Podkreślił, że norma unijna nakłada obowiązek e-fakturowania wyłącznie na odbiorców, czyli zamawiających, a nie na dostawców. Na temat platformy e-fakturowania z technicznego punktu widzenia wypowiadał się Rafał Sowiński, zastępca kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Zwrócił on uwagę na to, że platforma nie jest budowana od zera, tylko opiera się na usługach już istniejących na rynku. Usługi te zostaną dostosowane do potrzeb użytkowników oraz do przepisów dyrektywy, na mocy której zostaje wprowadzony obowiązek e-fakturowania. Uprawnienia do korzystania z platformy będą miały wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, a korzystanie z niej będzie dla nich bezpłatne.

Część merytoryczną pierwszego dnia konferencji zakończył Borys Iwaszko z Ministerstwa Obrony Narodowej, opowiadając o zadaniach placówek publicznych wynikających z przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 
Jednym z najgorętszych tematów tego roku jest rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, które trzeba będzie stosować już od 25 maja. Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie dr. Macieja Kaweckiego, dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, który obalał mity na temat rodo i wyjaśniał kwestie wzbudzające największe emocje – te dotyczące kar finansowych oraz nowych obowiązków. Z kolei Martyna Horęda, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji, przedstawiła założenia projektu e-Doręczenia mającego na celu wprowadzenie elektronicznego listu poleconego. Jeszcze w 2018 r. planowane jest przygotowanie projektu ustawy, projektu standardów i podwalin do rozwiązania IT. Wdrożenie e-Doręczeń zaplanowane jest na 2019 rok.

O elektronicznym zarządzaniu dokumentacją w administracji mówili eksperci z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW) – dyrektor Mariusz Madejczyk, pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji, oraz Magdalena Sawicka, kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych PUW. Trwają prace nad projektem EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej RP. System EDZ RP, realizowany przez NASK i PUW, przeniesie na wyższy poziom organizacyjny i finansowy przedsięwzięcia EDZ PUW.

Tematykę dokumentacji elektronicznej podjął również Artur Prasal, kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi, rozpoczynając trzeci dzień konferencji. Opowiadał o systemach dedykowanych, m.in. o ich roli w zarządzaniu dokumentacją. Ostatniego dnia konferencji uczestnicy zapoznali się również z projektem Patrimonium, którego założenia przybliżył Dominik Cieszkowski z Biblioteki Narodowej. W ramach tego projektu są digitalizowane i bezpłatnie udostępniane zabytki piśmiennictwa polskiego przechowywane w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej. W bibliotece cyfrowej Polona, w której udostępniane są zbiory, znajdują się aż 2 257 802 obiekty cyfrowe (stan na 20 kwietnia). Wykłady zakończyło wystąpienie Kajetana Wojsyka z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który mówił o korzyściach z otwierania danych publicznych oraz o potrzebie standaryzacji słowników na przykładzie danych adresowych.

Każdego dnia konferencji jej uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się najnowocześniejszym rozwiązaniom informatycznym przeznaczonym do wykorzystania w urzędach, m.in. zapewniającym bezpieczeństwo danych, służącym do komunikacji i zabezpieczającym infrastrukturę informatyczną.

V Forum Kierowników IT w Administracji było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, opinii oraz wrażeń dotyczących prowadzonych obecnie projektów informatycznych. Przedstawiciele instytucji publicznych odpowiedzialni za informatyzację mogli przekonać się, które rozwiązania IT warto wykorzystać w swoich organizacjach oraz w jaki sposób je wdrożyć. Teraz przyszedł czas na wykorzystanie całej zdobytej wiedzy, a kolejna edycja Forum już za rok.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej