Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Grzegorz Magdoń

Po co wdrażać EZD w sądach administracyjnych

Realizacja obowiązku cyfryzacji postępowania przed sądami administracyjnymi wymaga m.in. integracji z platformą ePUAP i doręczania pism w postaci dokumentów elektronicznych. Wypełnianie tych wymogów jest możliwe dzięki zastosowaniu systemu EZD PUW.

W systemie EZD PUW wprowadzono dodatkowe powiadomienie informujące o przyczynach niewysłania (błędu wysyłki) korespondencji kierowanej na ePUAP. Informacja ta wizualizuje się zarówno na korespondencji wychodzącej, jak i w panelu powiadomień oraz Historii sprawy.

Zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), w zakresie dotyczącym w ogólnym ujęciu elektronizacji postępowania przed sądami administracyjnymi, wprowadzone zostały przez art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r., poz. 183). Trzy podstawowe wymogi dotyczące cyfryzacji postępowania, które postawiono przed sądownictwem administracyjnym, to:

  • możliwość wnoszenia przez strony postępowania pism procesowych do sądu administracyjnego przez elektroniczną skrzynkę podawczą (znajdującą się na platformie ePUAP),
  • możliwość doręczania pism w postępowaniu sądowym i orzeczeń sądowych w postaci dokumentu elektronicznego – wszystkie pisma procesowe, odpisy i załączniki do pism pochodzące z sądu opatrywane są podpisem kwalifikowanym,
  • umożliwienie stronom postępowania dostępu do akt sprawy po uwierzytelnieniu się podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Niezbędne modyfikacje

Ustawowy obowiązek elektronicznego komunikowania się z żądającymi tego stronami postępowania wymagał integracji z platformą ePUAP oraz możliwości tworzenia dokumentów elektronicznych w formacie XML w ramach prowadzonych spraw sądowoadministracyjnych. Tym samym zaszła potrzeba nie tylko odzwierciedlania przebiegu załatwiania tych spraw w ramach jednolitego systemu elektronicznego, ale także grupowania w nich całości nadsyłanej i wysyłanej korespondencji. W tym celu nawiązana została współpraca między Podlaskim Urzędem Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym (dalej: NSA), w ramach której podjęto szereg prac analityczno-projektowych zmierzających do integracji podstawowego systemu informatycznego używanego w NSA z systemem EZD PUW.

Aby możliwe było zrealizowanie założonych celów, w systemie EZD PUW udostępniono nowe funkcje, ułatwiające prowadzone czynności w zakresie obsługi spraw oraz rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zarówno elektronicznej, jak i papierowej. Tym samym system EZD PUW stał się podstawowym systemem obsługi korespondencji w sądownictwie administracyjnym.

Harmonogram i zakres wdrożenia

13 listopada 2018 r. rozpoczęto pilotaż systemu EZD PUW w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku, zaś od 14 stycznia 2019 r. trwają wdrożenia produkcyjne w poszczególnych sądach wojewódzkich. Zgodnie z harmonogramem koniec wdrożenia zaplanowany jest na 24 maja br. Realizacja wyżej opisanych celów ustawowych została osiągnięta poprzez wprowadzenie szeregu zmian oraz implementację całkowicie nowych rozwiązań w systemie EZD PUW. W ramach współpracy przebudowano generowanie i dostosowano wyświetlanie sygnatury (numeru) sprawy do wymogów zasad biurowości obowiązujących w sądach administracyjnych. W ramach istniejącej funkcjonalności JRWA wprowadzono wirtualne repertoria, które umożliwiają grupowanie spraw zgodnie z potrzebami poszczególnych komórek.

[...]

Autor jest głównym specjalistą w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest odpowiedzialny za część analityczno-projektową rozwiązań informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne oraz ich wdrożenie w sądownictwie administracyjnym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej