Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Anna Zalesińska

Rewolucyjny Portal Informacyjny

Większość profesjonalnych pełnomocników nie wyobraża sobie funkcjonowania bez możliwości korzystania z udogodnień, jakie daje Portal Informacyjny. Popularność tego systemu rośnie też wśród pozostałych uczestników postępowania sądowego.

W PI znajdują się m.in. takie informacje, jak: nazwy sądu i jego wydziału, sygnatura sprawy, daty wpływu i zakończenia, przedmiot sprawy, tytuł teczki oraz imię i nazwisko referenta.

Nawet jeśli czyjś kontakt z wymiarem sprawiedliwości ogranicza się do jednej sprawy, to i tak potrzeba stałego i szybkiego dostępu do informacji sprawia, że Portal Informacyjny stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę względem tradycyjnych metod, takich jak: informacja telefoniczna, osobiste stawiennictwo w sądzie i kontakt listowny. W tym należy przede wszystkim upatrywać źródeł ogromnego sukcesu Portalu Informacyjnego. Skoro obecnie zakupy robimy zdalnie, korzystamy z bankowości elektronicznej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, to oczekujemy również, że podmioty publiczne umożliwią nam korzystanie z tego medium przy załatwianiu spraw urzędowych. Choć Portal Informacyjny istnieje zaledwie pięć lat1, to stał się już stałym komponentem wymiaru sprawiedliwości.

Osobno, ale razem

Wdrożenie Portalu Informacyjnego zakończyło się w grudniu 2015 r. Obecnie system ten działa we wszystkich sądach powszechnych i zapewnia dostęp do aktualnej informacji o każdej sprawie. Nie jest to dostęp do akt rozumiany sensu stricto, bowiem w postępowaniach sądowych co do zasady nie są prowadzone akta elektroniczne. W Portalu Informacyjnym prezentowane są zatem jedynie elektroniczne wersje pism sądowych, które adresatom (stronom i innym uczestnikom postępowania) doręczane są w postaci papierowej. W systemie tym nie znajdziemy też zeskanowanych dokumentów, które wpływają do sądu, bowiem byłoby to zbyt duże przedsięwzięcie logistyczne. W specjalnej zakładce prezentowane są jedynie adnotacje o podjętych czynnościach w sprawie. Zatem portal pełni jedynie funkcję informacyjną. Z zapoznaniem się z dokumentem umieszczonym w systemie nie wiążą się żadne skutki procesowe. Mimo tych niedoskonałości Portal Informacyjny i tak stanowi wartość dodaną dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Obecnie zamiast oczekiwać na doręczenie pisma sądowego, komunikować się z sądem telefonicznie2 lub osobiście stawiać się w sekretariacie (ewentualnie w tzw. czytelni akt), można sporą część informacji uzyskać za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Wpływa to niewątpliwie na przyspieszenie i usprawnienie procesów w sądzie, a w konsekwencji bezpośrednio przekłada się na tempo rozpoznawania spraw.

Portal Informacyjny powoływany jest w każdym sądzie odrębnie. Choć w warstwie technologicznej jest to jeden system, to jednak z uwagi na ograniczenia prawne wciąż konieczne jest wydawanie zarządzeń odrębnie przez każdego prezesa sądu3. Zgodnie z § 106 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych – ustanowionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. (DzU poz. 2316 ze zm.) – prezes sądu może zarządzić udostępnienie danych o sprawie, treści protokołów oraz pism sądowych i procesowych stronom lub uczestnikom postępowania nieprocesowego i ich przedstawicielom lub pełnomocnikom za pośrednictwem kont w systemie teleinformatycznym. Warunkiem uzyskania dostępu do danych o sprawie jest uwierzytelnienie się na koncie strony lub uczestnika postępowania bądź też ich przedstawiciela lub pełnomocnika. Zasady korzystania z Portalu Informacyjnego oraz jego funkcjonowania określa regulamin, który stanowi załącznik do zarządzenia prezesa sądu. Mimo istnienia wielu regulaminów ich treść w całym kraju jest zbieżna, co umożliwia istnienie systemu centralnego w warstwie centralnej przy zachowaniu struktury rozproszonej wynikającej z ograniczeń natury prawnej.

[...]

Autorka jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, wykładowcą akademickim, członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, pracownikiem Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa, kierownikiem projektu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej