Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Bezpieczeństwo na morzu

System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi, wdrożony przez Urząd Morski w Gdyni, umożliwia współpracę i wymianę danych między służbami operacyjnymi oraz instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo morskie.

System udostępnia mapy ruchu statków na Morzu Bałtyckim, uzyskane dzięki wymianie danych w ramach sieci HELCOM. Kliknięcie na symbol statku pozwala pracownikom urzędów morskich uzyskać pełną informację np. o jego parametrach, trasie czy ładunku.

System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) to zaawansowana platforma dystrybucji informacji, z której oprócz urzędów morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, korzysta blisko 30 jednostek administracji morskiej i państwowej. – Po roku 2000 służby odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa morskiego rozpoczęły proces modernizacji i rozbudowy własnych systemów informatycznych – opowiada Jan Młotkowski, zastępca dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni (UMG). – Organizacje te rozwijały też swoje infrastruktury sprzętowe i programowe do pozyskiwania i przechowywania danych. Dodatkowo wejście Polski do Unii Europejskiej wprowadziło nasz kraj do nowego środowiska prawnego związanego z funkcjonowaniem i obsługą ruchu morskiego na obszarze Unii. Tymczasem wciąż brakowało zautomatyzowanej i skoordynowanej wymiany danych pomiędzy takimi instytucjami, jak urzędy morskie, straż graniczna, służby ratownicze czy marynarka wojenna. – Oznaczało to, że instytucje ustawowo zobowiązane do współpracy na różnych poziomach nie posiadały wspólnej platformy, która umożliwiałaby wzajemne wykorzystywanie i udostępnianie posiadanych zasobów – mówi Młotkowski.

Potrzebne narzędzie

Efektywność zarządzania bezpieczeństwem gospodarki morskiej zależy w głównej mierze od prawidłowego obiegu informacji zarówno w granicach kraju, jak i poza nimi. Analiza tej sytuacji oraz rosnące możliwości techniczne systemów komputerowych skłoniły urzędników UMG do szukania narzędzia, które nie tylko zoptymalizowałoby proces pozyskiwania i dystrybucji informacji na poziomie krajowym, ale też pozwoliło włączyć się do współpracy na szczeblu europejskim.

Wykonawcą projektu SWIBŻ oraz poszczególnych etapów rozbudowy systemu była firma Sprint S.A. z Olsztyna, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań integrujących systemy teleinformatyczne. Realizacja wdrożenia rozpoczęła się w 2004 r., kiedy to powstały pierwowzory dwu podstawowych komponentów: bazodanowego (opartego na interfejsie WWW) oraz mapowego – wykorzystującego dedykowaną aplikację. Współdziałanie tych dwóch programów klienckich umożliwiło przetwarzanie danych przesyłanych w obrębie systemu w informacje rozpoznawalne i użyteczne dla poszczególnych służb operacyjnych.

Podstawowe komponenty SWIBŻ ewoluowały na przestrzeni lat. Nadzór nad intensywnym rozwojem narzędzia sprawuje Bogdan Rojek, zastępca dyrektora ds. Inspekcji Morskiej, który działa na podstawie wymogów opracowywanych i definiowanych w Inspektoracie Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego. Nad sprawami technicznymi związanymi z pracą i modyfikacją SWIBŻ czuwa Jan Młotkowski oraz podlegający mu pracownicy Wydziału Informatyki i Łączności UMG.

Dwa komponenty

Komponent mapowy bazuje na podkładzie mapowym wykonanym wg standardu IHO (International Hydrographic Organization) i zapewnia automatyczną wizualizację danych pochodzących z różnych źródeł.

– Aktualna i precyzyjna wizualizacja ruchu statków na morzu na tle mapy nawigacyjnej jest w zależności od realizowanych zadań i stopnia powiązania z infrastrukturą zewnętrzną podstawowym narzędziem pracy służb operacyjnych i ratunkowych związanych z bezpieczeństwem morskim – wyjaśnia Michał Hołubowski, kierownik Oddziału Wdrożeń i Utrzymania Systemów IT i Bezpieczeństwa Morskiego UMG. Wszystkie dane przekazywane do systemu (m.in. dane radarowe, informacje ze strumieni identyfikacji statków, prognozy pogody, ostrzeżenia nawigacyjne) są prezentowane w formie graficznych warstw tematycznych. W skład aplikacji mapowej wchodzą też m.in. moduł zarządzania ryzykiem, moduł kontroli statków z ładunkiem niebezpiecznym, zgłoszonymi incydentami, kontrolą trasy i szacowaniem ryzyka kolizji, moduł GIS pozwalający na obsługę map za pośrednictwem protokołów WMS, moduł odtwarzania i archiwizacji sytuacji nawigacyjnej oraz moduł statystyki ruchu jednostek. Aplikacja mapowa instalowana jest na stacjach roboczych partnerskich instytucji korzystających z systemu w sposób ciągły. Użytkownicy pracujący z narzędziem sporadycznie łączą się z systemem przez internet z szyfrowaniem IPSec lub SSLVPN. Niektóre jednostki, takie jak np. Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) czy Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (MSPR), posiadają i użytkują interfejsy pozwalające na komunikację i publikację niezbędnych danych bezpośrednio z systemu do systemu bez potrzeby dodatkowego potwierdzania i wprowadzania tych danych do SWIBŻ.

Drugi z elementów systemu – bazodanowy – pozwala na korzystanie z bibliotek systemów kontroli ruchu VTS (Vessel Traffic Service), obejmujących m.in. takie informacje jak czasy wejścia w strefy morskie, głębokość zanurzenia, liczba osób na burcie, dane o cumowania jednostek, oraz z systemu automatycznej identyfikacji AIS (Automatic Identification System). – W skład komponentu bazodanowego wchodzi też moduł obsługi jednostek w małych portach i przystaniach morskich, a także moduł komunikacji z systemem SafeSeaNet administrowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego – opowiada Hołubowski.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej