Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Anna Małek-Gontarz

Fundusze na informatyzację

Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest jednym z sześciu krajowych programów operacyjnych na lata 2014–2020. Jego celem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Przedstawiamy jego założenia, system wyboru i oceniania projektów.

Rys. A. Sobierajski

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej: POPC) zostały ustalone następujące osie priorytetowe: 1) Powszechny dostęp do szybkiego internetu, 2) E-ad­ministracja i otwarty rząd, 3) Cyfrowe kompetencje społeczeństwa oraz 4) Pomoc techniczna. W ramach pomocy technicznej jest udzielane wsparcie instytucjom zaangażowanym w zarządzanie oraz wdrażanie POPC celem zapewnienia wykwalifikowanych zasobów kadrowych oraz odpowiednich narzędzi służących obsłudze procesu realizacji programu. Ponadto celem tej osi jest również podniesienie świadomości potencjalnych beneficjentów w zakresie prowadzonej interwencji poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, a także wzmocnienie kompetencji beneficjentów na rzecz zapewnienia prawidłowości realizowanych projektów. Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na POPC wynosi ogółem 2 172 494 670 EUR, dla poszczególnych priorytetów w ramach POPC: oś I – 1 020 222 652 EUR, oś II – 949 604 018 EUR, oś III – 145 000 000 EUR, oś IV – 57 668 000 EUR. Okres kwalifikowalności wydatków jest zawarty między 1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2023 roku. Wkład własny może pochodzić ze środków publicznych i prywatnych.

System wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania może nastąpić w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Instytucja Zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie internetowej (polskacyfrowa.gov.pl) oraz na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy. W przypadku trybu konkursowego ogłoszenie o konkursie podaje do publicznej wiadomości Instytucja Pośrednicząca, w szczególności na swojej stronie internetowej (cppc.gov.pl), co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Powyższa informacja zamieszczana jest również na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (polskacyfrowa.gov.pl) oraz na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Tryb konkursowy dotyczy wszystkich działań w ramach I osi priorytetowej, II osi priorytetowej oraz wymienionych działań w ramach III osi priorytetowej: działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

W trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu składany jest na wezwanie Instytucji Pośredniczącej w terminie przez nią wyznaczonym. Wezwanie dotyczyć może jedynie projektów wcześniej zidentyfikowanych. Lista projektów pozakonkursowych stanowi załącznik do dokumentu „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020”. Tryb pozakonkursowy dotyczy wszystkich działań w ramach osi priorytetowej IV Pomoc techniczna oraz wymienionych działań w ramach osi priorytetowej III:

  • działanie 3.3 E-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych,
  • działanie 3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych,
  • działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,
  • działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej,
  • poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (dalej: ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Ocena projektów

Instytucja Pośrednicząca ocenia projekty na podstawie formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący POPC. Do udziału w wyborze projektów mogą zostać wyznaczeni eksperci. Ocena formalna ma charakter oceny „Tak/Nie” lub „0-1”. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje odrzuceniem projektu. W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek Instytucja Pośrednicząca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

[...]

Autorka jest prawnikiem, informatykiem, kontrolerem projektów i systemów teleinformatycznych, ekspertem w zakresie oceny merytorycznej projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wymiar sprawiedliwości – technologie informacyjne), Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska–Słowacja 2014–2020 oraz projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej