Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Jak uzyskać dofinansowanie na projekty w II osi POPC

Wnioskowanie o dofinansowanie jest procesem długotrwałym, kilkumiesięcznym, obejmującym wiele etapów. Należy o tym pamiętać, podejmując decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie konkretnej inwestycji.

Rys. B. Brosz

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) należy się dobrze przygotować. Każdy etap procesu jest bardzo ważny, a to, w jaki sposób zostaną spełnione poszczególne wymagania, wpływa na ostateczną ocenę projektu.

Przygotowanie zarysu projektu

Etap ten obejmuje dwa kroki: opracowanie koncepcji projektu oraz przeprowadzenie publicznej prezentacji jego założeń. Pierwszym z nich jest przygotowanie zarysu projektu, tj. opracowanie koncepcji. Koncepcja zawiera cel projektu, opis problemu, który projekt ma rozwiązać, albo potrzeb społecznych, na jakie ma odpowiadać, oraz krótki opis produktów (e-usługi, systemy, digitalizowane zasoby) i działań planowanych do realizacji (zakres rzeczowy projektu).

W drugim kroku należy przeprowadzić publiczną prezentację projektu. Prezentacja ta pozwala szerokiemu gronu zainteresowanych zapoznać się z koncepcją. Jest też okazją do dyskusji, zgłaszania uwag i pytań dotyczących budowanych usług i rozwiązań. Tematem dyskusji jest wykonalność, zakresy planowanych inicjatyw oraz współpraca pomiędzy systemami różnych podmiotów. Aby móc przeprowadzić publiczną prezentację projektu, koncepcja opracowana w kroku pierwszym powinna być uzupełniona o wstępny harmonogram realizacji, szacowanie wartości projektu, wybór wskaźników (produktu, rezultatu), opis projektów oraz założenia dotyczące zaplanowanych zamówień publicznych. Przed prezentacją należy zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi jej przeprowadzenia (patrz: s. 26). Obowiązujący standard prezentacji znajduje się na stronie cppc.gov.pl.

Uwaga! Protokół z prezentacji należy załączyć do opisu założeń projektu informatycznego przekazywanego do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC). Przeprowadzenie prezentacji zgodnie z ww. standardem jest jednym z kryteriów formalnych, które pozwala ubiegać się o dofinansowanie z II osi POPC.

Przygotowywanie do realizacji

Etap przygotowania projektu do realizacji obejmuje szereg analiz, które mają na celu doprecyzowanie i uzupełnienie koncepcji. Bezpośrednim produktem powstającym na tym etapie jest opis założeń projektu informatycznego, powszechnie zwany „fiszką” oraz opinia KRMC. Od lipca 2016 r. opis założeń projektu informatycznego zawiera szereg – czasami bardzo szczegółowych – informacji na temat projektu, w tym:

  • korzyści wynikające z realizacji projektu wyrażone określonymi miernikami,
  • opis e-usług wraz z określeniem poziomu dojrzałości tych usług i zasięgu ich oddziaływania,
  • opis procedur administracyjnych, które ulegną zmianie w wyniku realizacji projektu,
  • analizę interesariuszy,
  • analizę zgodności nowej inicjatywy z prawem,
  • harmonogram realizacji projektu obejmujący główne zadania oraz kamienie milowe,•budżet projektu w podziale na główne kategorie wydatków,
  • analizę ryzyk projektowych,
  • opis techniczny zaplanowanych rozwiązań.

Opracowany opis założeń projektu informatycznego wraz z niezbędnymi załącznikami (protokół z prezentacji publicznej oraz ankieta Rady Architektury (Rada Architektury to zespół działający przy KRMC) należy przekazać za pośrednictwem Sekretarza KRMC do zaopiniowania przez Komitet. Na posiedzeniach KRMC przyjmowane są opinie dotyczące opisów założeń projektów informatycznych. Opinia może być pozytywna, negatywna lub zawierać zalecenie zmiany i ponownej weryfikacji. Opinia KRMC dotycząca projektu znajduje się w protokole z posiedzenia KRMC.

Obecnie KRMC opracowuje nowy formularz opisu projektu informatycznego. Spodziewać się można znacznego uproszczenia informacji wprowadzanej do dokumentu. Przewiduje się, że w planowanych rozwiązaniach systemowych akcent opinii KRMC płożony będzie na ocenę strategiczną projektu oraz sprawdzenie zgodności rozwiązań technicznych z Architekturą Informacyjną Państwa.

Pozyskanie środków finansowych

Etap pozyskania środków finansowych obejmuje przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Aby skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie, konieczne jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

[...]

Materiał opracowany przez Centrum Kompetencyjne „POPC Wsparcie” (Centralny Ośrodek Informatyki).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej