Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Tomasz Cygan

Udostępnianie nagrań z posiedzeń rad

Obowiązek transmitowania i utrwalania posiedzeń spowoduje zmiany w infrastrukturze informatycznej jst i w wykorzystywanych usługach. Nagrania z obrad będą musiały być bowiem dostępne, zabezpieczone przed manipulacją i archiwizowane.

Jednym z elementów prawa do informacji publicznej jest możliwość brania udziału w posiedzeniach kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Uprawnienie takie przewiduje już Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., która w art. 61 ust. 2 stanowi, że:

Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Podobne regulacje znajdują się w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) oraz w projektowanej ustawie o jawności życia publicznego. Pierwsza z nich – ustawa o dostępie do informacji publicznej – wskazuje, że „prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: (…)dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów” (art. 3 ust. 1), a następnie rozwija je w art. 18:

1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.
2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.
3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.
4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Jawność życia publicznego

Projektowana ustawa o jawności życia publicznego w art. 5 ust. 1 powtarza regulację zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast samo prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów ma ulec znacznemu rozbudowaniu w art. 23 projektu. Stanowi on między innymi, że organy władzy publicznej pochodzące z powszechnych wyborów kolegialnych organów, a także komisje sejmowe i senackie, komisje rad jednostek samorządu terytorialnego, komisje Rady m.st. Warszawy oraz komisje rad dzielnic niezwłocznie sporządzają i udostępniają stenogramy swoich obrad w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. Nadto te same organy utrwalają przebieg swoich obrad za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Materiały zarejestrowane udostępnia się na wniosek, o ile nie są udostępnione w BIP.

Propozycje te korespondują ze zmianami, które wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU z 2018 r., poz. 130) w przepisach ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym oraz o samorządzie województwa. Zgodnie z ich treścią:

Obrady rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa) są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Do transmisji i utrwalania obrad rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa) mogą być wykorzystywane urządzenia służące do transmisji lub rejestracji czynności obwodowej komisji wyborczej, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. W tym celu rada gminy zawiera z Szefem Krajowego Biura Wyborczego porozumienie określające zasady korzystania z urządzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Udostępnianie nagrań

W związku z treścią wspomnianych przepisów powstają pytania, w jaki sposób powinien być realizowany ten obowiązek oraz jak zabezpieczyć jego realizację. Uwagę zwraca już samo brzmienie przepisu: obrady rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa) są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

[...]

Autor jest adwokatem. Ma doświadczenie jako konsultant i wykładowca. Jest autorem publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, współautorem bloga poświęconego ochronie danych osobowych i audytorem wewnętrznym normy ISO/IEC 27001:2014-12.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej