Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Anna Małek-Gontarz

Wybrane projekty realizowane w ramach POPC

Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest szansą na poszerzenie zakresu spraw, które będzie można załatwić drogą elektroniczną, poprawę pracy urzędów poprzez cyfryzację procesów, jak również na udostępnienie społeczeństwu informacji sektora publicznego.

Projekty, które już otrzymały wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), wpisują się w kluczowe obszary e-usług publicznych, takie jak ochrona zdrowia, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, prezentacja oraz udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych, nauka i szkolnictwo wyższe, a także podatki i cła, sprawy administracyjne i zamówienia publiczne. Wśród projektów znajdują się również takie inwestycje, których celem jest udostępnianie zasobów nauki i kultury.

Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)

Działanie: 2.1, Beneficjent: Ministerstwo Finansów
Wartość projektu: 192 500 000 PLN
Wartość unijnego dofinansowania: 162 893 500 PLN

Projekt wpisuje się w jeden z kluczowych obszarów e-usług POPC: podatki i cła. Istotą projektu jest zapewnienie usług infrastrukturalnych w modelu chmury obliczeniowej dla usług publicznych resortu finansów świadczonych drogą elektroniczną. Projekt zapewni zwirtualizowaną, centralną infrastrukturę informatyczną oraz sieci do transmisji danych, stanowiących podstawę dla odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, elastyczności działania oraz wydajności aplikacji. W ramach projektu powstanie wydajne środowisko transmisji danych dla rozwiązań aplikacyjnych świadczących elektroniczne usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego, a także innych podmiotów realizujących zadania publiczne. W ramach projektu planowane są następujące działania: rozbudowa systemu transmisji danych, rozbudowa centralnej chmury obliczeniowej resortu finansów, budowa, reorganizacja i centralizacja narzędzi informatycznych w resorcie finansów, a także rozbudowa systemu bezpieczeństwa usług i resortowej szyny usług.

System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Działanie: 2.1, Beneficjent:  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wartość projektu: 18 914 379,99 PLN
Wartość unijnego dofinansowania: 16 005 348,34 PLN

Projekt ma na celu utworzenie systemu informatycznego, który usprawni proces aplikowania o środki PFRON. W ramach projektu udostępnione zostaną dwie e-usługi na 3 i 4 poziomie e-dojrzałości, również zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0.

K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Działanie: 2.1, Beneficjent:  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wartość projektu: 87 138 430 PLN
Wartość unijnego dofinansowania: 73 736 539,46 PLN

Projekt ma na celu zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez administrację publiczną, przedsiębiorców i obywateli. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do określonych w przepisach prawa modeli danych, podniesienie jakości dostarczanych danych, udoskonalenie procesów i podniesienie kompetencji personelu oraz rozbudowę systemu do prowadzenia krajowej bazy GESUT. Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie nowych e-usług przeznaczonych dla jednostek administracji, obywateli i przedsiębiorców, takich jak usługa subskrypcji dedykowanych kompozycji danych krajowej bazy GESUT, usługa weryfikacji dostępności sieci uzbrojenia terenu, usługa kompozycji danych krajowej bazy GESUT dla wybranego obszaru oraz usługa oceny integralności i spójności danych sieci uzbrojenia terenu.

ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II

Działanie: 2.1, Beneficjent: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wartość projektu: 152 953 000 PLN
Wartość unijnego dofinansowania: 129 428 828,60 PLN

Projekt stanowi kontynuację Projektu ZSIN – Faza I realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt umożliwi usprawnienie wielu procesów realizowanych zarówno przez administrację publiczną, jak i wybrane podmioty wykorzystujące informacje o nieruchomościach. Projekt zakłada dostosowanie i podniesienie jakości dostarczanych danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do wymagań ZSIN oraz włączenie kolejnych baz danych EGiB do Centralnego Repozytorium, zapewniającego integrację rozproszonych zasobów. Projekt zakłada również włączenie do ZSIN serwisu tematycznego średnich cen transakcyjnych nieruchomości, opartego na danych z rejestru cen i wartości nieruchomości, zbiorów danych centralnej bazy danych o zabytkach, centralnego rejestru form ochrony przyrody, ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zestandaryzowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także pilotażowe włączenie do ZSIN notariuszy, którzy przekazywać będą dane w postaci zestandaryzowanych dokumentów elektronicznych i uruchomienie usług dostępu do ZSIN dla administracji skarbowej. Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie nowych i rozbudowę istniejących już e-usług.

[...]

Autorka jest prawnikiem, informatykiem, kontrolerem projektów i systemów teleinformatycznych, ekspertem w zakresie oceny merytorycznej projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wymiar sprawiedliwości – technologie informacyjne), Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020 oraz projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej