Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Dane przestrzenne na Dolnym Śląsku

Geoportal Dolny Śląsk, wdrożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, znacznie usprawnia pracę urzędu. Ponadto daje mieszkańcom regionu oraz przedsiębiorcom dostęp do danych przestrzennych na niespotykanym dotąd poziomie.

Dzięki bogatemu katalogowi zasobów mapowych Geoportal Dolny Śląsk jest unikalnym źródłem wiedzy o regionie.

Potrzeba uruchomienia Geoportalu Dolny Śląsk została dostrzeżona już w 2002 r. – wtedy to w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (dalej: UMWD) powstał pomysł na opracowanie Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej. – W tamtym czasie przedsięwzięcie takie wyprzedzało trochę nasze możliwości techniczne, technologia GIS rozwijała się szybko w krajach zachodnich, a do nas wkraczała dużo wolniej – opowiada Iwona Nakonieczna, zastępca dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii. Pracownicy UMWD mieli jednak świadomość, że postępujący rozwój społeczeństwa informacyjnego jest mocno ukierunkowany na zdobywanie, posługiwanie się i udostępnianie informacji, których ważną postacią są dane przestrzenne. – Zapadła więc decyzja, żeby niezależnie od możliwości technicznych nie rezygnować z projektu, tylko dostosować go do bieżących możliwości urzędu i pracować nad zakładaniem baz danych przestrzennych o zasięgu i tematyce regionalnej – mówi Iwona Nakonieczna. Przez kolejne 10 lat powstało wiele baz danych, które podczas uruchomienia Geoportalu Dolny Śląsk w 2012 r. stanowiły ogromny wkład informacyjny do systemu. Dzięki takim bazom jak: wektorowa Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), mapa glebowo-rolnicza, mapa stanu i zmian zanieczyszczenia gleb rolniczych, mapa bilansu wodnego gleb, mapa sozologiczna i hydrograficzna czy wojewódzka baza ochrony gruntów rolnych dolnośląski serwis zaraz po starcie stał się źródłem unikalnych informacji o regionie.

Rozwiązania pod potrzeby

Koordynatorem wdrożenia systemu został Wydział Geodezji i Kartografii (dalej: WGK) UMWD. Nad projektem pracował zespół składający się z 15 pracowników WGK z takich działów jak Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Dolnośląska Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Dodatkowo przy rozbudowie Geoportalu autorzy projektu współpracowali z Instytutem Rozwoju Terytorialnego oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych przekształconym następnie w Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Wykonawcą wdrożenia systemu była firma GISPartner sp. z o.o., a jego rozbudowy – GeoTechnologies Sp. z o.o. Jak zaznacza Iwona Nakonieczna, zarówno dla UMWD, jak i dla wykonawców współpraca była dużym poligonem doświadczalnym. – Niejednokrotnie już w trakcie wdrożenia przekonywaliśmy wykonawców do naszych pomysłów i powstających pod nasze potrzeby rozwiązań – mówi Nakonieczna. Dzięki współpracy polegającej na otwartości i elastyczności udało się wspólnie wypracować ulepszenia aplikacji i wdrożyć nowe rozwiązania.

Jaki jest ten geoportal

Serwis został zaprojektowany w taki sposób, aby – z jednej strony – usprawniać pracę urzędu, a z drugiej – dawać mieszkańcom regionu i przedsiębiorcom dostęp do potrzebnej informacji. – Rozwój technologii umożliwił to, że użytkownicy Geoportalu Dolny Śląsk nie są już biernymi odbiorcami informacji zawartej w naszym systemie, tylko współtworzą zawartość platformy, korzystając z udostępnianych im danych lub wykorzystując własne – wyjaśnia Nakonieczna. Mają temu służyć też nowe narzędzia oraz e-usługi publiczne udostępnione w czasie rozbudowy systemu. Geoportal Dolny Śląsk jest stale rozwijanym systemem posiadającym zarówno aplikacje do przeglądania map, jak i do tworzenia własnych zasobów (mapowych i zasobów danych). Najważniejszym elementem systemu jest Katalog zasobów, pozwalający przeszukiwać zasoby map i danych znajdujących się w systemie. Można tu znaleźć moduły mapowe o różnorodnej i bogatej tematyce – począwszy od danych dotyczących np. agroturystyki, gospodarki odpadami, topografii województwa, przez informacje o wieżach widokowych na Dolnym Śląsku, po mapy szlaków kulturowych i turystycznych i zmiany przeznaczenia gruntów.

Kolejny z modułów – aplikacje IMap i IMap Lite – pozwalają na przeglądanie map znajdujących się w systemie lub map użytkownika. Menedżer zasobów to narzędzie umożliwiające tworzenie własnych zasobów danych oraz wykorzystanie zasobów publicznych do tworzenia własnych map. Z kolei aplikacja Geokodowanie danych pozwala danym nieposiadającym wymiaru przestrzennego nadać ten wymiar. Użytkownicy mogą tworzyć własne mapy dzięki aplikacji Kreator/edytor map. Ważnym elementem jest również moduł użytkownika pozwalający na stworzenie własnej wizualizacji poprzez dodanie dowolnej mapy z Geoportalu. I wreszcie e-usługi, pozwalające na obustronną komunikację między użytkownikiem a urzędem. Obecnie jest ich pięć (patrz: ramka „E-usługi Geoportalu”).

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej