Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Izabela Mrochen

WCAG 2.1: kolejny rozdział w dostępności cyfrowej

W ostatnich latach dostępność jest koniecznym elementem skoordynowanego działania rządów krajów członkowskich UE. Najnowsze wytyczne zwracają szczególną uwagę na potrzebę odpowiedniego dostosowywania treści na urządzeniach mobilnych.

Rys. B.Brosz
Rys. B.Brosz

Idea równych szans w odniesieniu do włączenia cyfrowego znajduje odzwierciedlenie w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DzU z 2019 r., poz. 848). Przenosi ona na grunt prawa polskiego zasady dostępności treści cyfrowych zawarte w najnowszych Wytycznych Dostępności Treści Internetowych (WCAG 2.1). Warto zatem prześledzić ten dokument z uwzględnieniem tego, co się w nim zmieniło.

Standaryzacja w informacji cyfrowej

Zgodnie ze strategią Komisji Europejskiej (dalej: KE) dostępność i eliminowanie barier to centralny i podstawowy obszar działań podejmowanych w najbliższych latach. Komisja proponuje zastosowanie tzw. standaryzacji w celu zwiększenia dostępności w zgodzie m.in. z projektami Unia Innowacji (itwa.pl/i3) oraz Europejska Agenda Cyfrowa (itwa.pl/i4). Wprowadzone standardy odnoszą się do równych szans i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym wszystkich obywateli. Artykuł 9 Konwencji Narodów Zjednoczonych wymaga, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym internetu. W odpowiedzi na ten przepis w grudniu 2010 r. KE przyjęła Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Zostały one przetłumaczone na język polski w 2013 r.

Aby stworzyć odpowiedni ekosystem dla projektowania uniwersalnego i rozwoju włączenia cyfrowego, 1 kwietnia 2014 r. uruchomiono projekt Web Accessibility Initiative – Ecosystem for Inclusive Design and Development (WAI-DEV). Projekt ten, zakończony 31 marca 2016 r., miał na celu: opracowanie strategii wspierania produkcji i usług integracyjnych, prezentację dobrych praktyk w zakresie projektowania włączającego, promowanie strategii polityki wspierającej zwiększenie i wdrażanie dostępności (w3.org/WAI/DEV). W 2014 r. został opublikowany Standard EN 301 549 wprowadzający zasadę równych szans w sektorze instytucji publicznych, które od tej pory są zobowiązane do likwidowania barier w dostępności cyfrowej. W międzyczasie zostały podjęte prace nad przygotowaniem projektu dyrektywy 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, która przyjęła ostateczny kształt 26 października 2016 r. Wytyczne WAI-WCAG 2.0 (itwa.pl/i5) wyjaśniają, jak przygotować zawartość serwisu internetowego, aby był on użyteczny i dostępny dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Zasady i wytyczne WCAG

Pierwszą próbą uporządkowania zasad dostępności było sformułowanie WCAG 1.0 w maju 1999 r. Konsorcjum W3C wprowadziło zasady i wytyczne WCAG 1.0 jako rekomendację odnoszącą się do kwestii polityki dostępności. Przez następne 10 lat pojawiały się nowe problemy związane z rozwojem technologii, co wpłynęło na zmiany w sposobie korzystania z internetu. Po prawie 10 latach, w grudniu 2008 r., konsorcjum W3C zaktualizowało treści zawarte we WCAG 1.0 i w efekcie opublikowano WCAG 2.0, bardziej dostosowane do zaawansowanych technologii, m.in. stosowanych w urządzeniach mobilnych. Zasady WCAG 2.0 zostały zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2247), na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 700 ze zm.). W październiku 2012 r. WCAG stał się międzynarodowym standardem dostępności cyfrowej: ISO/IEC 40500:2012. Następnie w 2013 r. pojawiło się pierwsze tłumaczenie WCAG na język polski (fdc.org.pl/wcag2):

[...]

Autorka jest doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ekspertką z zakresu WCAG.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej