Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Igor Popławski

Projekt w dużej skali

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego integruje w jednolity system geodane zgromadzone przez urzędy w 13 powiatach i 102 gminach regionu. Współpraca z partnerami umożliwiła zasilanie Geoportalu nowymi zasobami danych, tworzącymi unikalne warstwy tematyczne.

Dzięki SIPWŚ urzędnicy mają nie tylko dostęp do bogatych zasobów geodanych, ale na ich podstawie mogą też przygotować przekrojowe analizy i generować gotowe raporty w postaci map oraz zestawień.

Jeszcze kilka lat temu zarządzanie danymi przestrzennymi w województwie świętokrzyskim wyglądało całkiem inaczej. Brakowało narzędzi, które umożliwiałyby – z zapewnieniem integralności na poziomie gminy, powiatu i województwa – gromadzenie, weryfikację i przechowywanie danych geodezyjnych oraz innych informacji przestrzennych. W efekcie dane te były zapisane w różnych systemach i formatach, każda gmina próbowała zintegrować je we własnym zakresie i na swój sposób, a aktualizacje informacji z gmin pojawiały się w starostwach powiatowych z dużym opóźnieniem. Bezpośrednią przyczyną wdrożenia projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” była więc potrzeba zaradzenia tym wszystkim problemom i zgromadzenia informacji związanej z terenem w jednym miejscu. – Zależało nam również na wyjściu z informacjami przestrzennymi poza obszar geodezji i dotarciu z tymi zasobami do lokalnej społeczności – mówi Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego (DSI) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Duże znaczenie miała również potrzeba usprawnienia pracy z danymi przestrzennymi kadry urzędniczej na wszystkich poziomach administracji samorządowej.

Dane w kontekście

Rozproszenie informacji i różnorodność sposobu ich gromadzenia oraz skala projektu, który miał objąć ponad 100 jednostek samorządowych, sprawiły, że przed twórcami SIPWŚ stanęło duże wyzwanie. Zadanie nie było łatwe – tym większe wrażenie robi bilans wdrożenia. Dane z terenu całego województwa zostały zebrane, uporządkowane, zestandaryzowane i udostępnione za pomocą serwisu internetowego Geoportal (sip.e-swietokrzyskie.pl) w postaci 585 warstw tematycznych w systemie wojewódzkim i ponad tysiącu warstw w każdym systemie powiatowym zapewniającym indywidualną prezentację dla każdej gminy. W UMWŚ utworzone zostało Regionalne Centrum Przetwarzania Danych (RCPD), zaś w 13 starostwach powiatowych powstały Lokalne Centra Przetwarzania Danych (LCPD). Zaawansowane technologie i aplikacje informacyjno-komunikacyjne, za pomocą których zbudowano cały mechanizm, pozwalają na szybki dostęp do informacji, ich wyszukiwanie, selekcję oraz przeglądanie, a także prowadzenie analiz i generowanie gotowych raportów w postaci map oraz zestawień.

SIPWŚ umożliwia nie tylko prezentację danych przestrzennych, ale także danych gospodarczych mających kontekst przestrzenny, co pozwala na budowę baz tematycznych lub integrację z bazami systemów dziedzinowych oraz przeprowadzanie wszechstronnych przekrojowych analiz. Współpraca z nowymi partnerami projektu, takimi jak m.in. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej czy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, umożliwia wzbogacanie SIPWŚ o nowe unikalne dane tematyczne. – Dodatkowo wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (jst) w województwie zostały wyposażone w niezbędny sprzęt informatyczny, m.in. stacje graficzne, drukarki i plotery do drukowania sporządzonych samodzielnie map – mówi Ewelina Gładki, dyrektor DSI UMWŚ.

Od planów do realizacji

Prace nad wdrożeniem SIPWŚ rozpoczęły się we wrześniu 2013 r. i zostały podzielone na kilka etapów. UMWŚ jako lider projektu w ramach DSI oraz Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego UMWŚ utworzył specjalny zespół koordynujący wdrożenie, którego szefem został Marek Gołuch, kierownik Oddziału Eksploatacji i Rozwoju SIPWŚ w UMWŚ. W przedsięwzięcie zostało zaangażowanych na stałe pięcioro pracowników urzędu i dodatkowo – kilkoro specjalistów współpracujących w miarę pojawiających się potrzeb. Głównym wykonawcą wdrożenia została firma OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga specjalizująca się w przedsięwzięciach z dziedziny geoinformatyki.

Na pierwszym etapie realizacji zadania opracowany został projekt organizacyjno-techniczny systemu. Wtedy też w jednostkach lokalnych zainstalowano 118 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem oraz urządzeniami dodatkowymi. Druga faza wdrożenia polegała na wyposażeniu 14 centrów przetwarzania danych w szafy rackowe, serwery zarządzające, serwery typu blade, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, przełączniki KVM z monitorami, zasilacze UPS oraz niezbędne oprogramowanie. Kolejnym krokiem było zasilenie systemu danymi oraz przeszkolenie urzędników obsługujących SIPWŚ. Etap finalny, który zakończył się w maju 2015 r., związany był z integracją systemu z danymi znajdujących się w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (GUGiK), z zasobami Geoportalu Urzędu Miasta Kielce oraz innymi systemami regionalnymi i krajowymi. Na zakończenie uruchomione zostały interfejsy do wymiany danych w węzłach powiatowych we wszystkich starostwach.

Koktajl z danych

Najważniejszym elementem SIPWŚ są dane przestrzenne udostępnione w ramach Geoportalu. Znalazły się tam m.in. Regionalna Mapa Numeryczna Województwa Świętokrzyskiego, baza danych obiektów topograficznych, rastry map topograficznych, ortofotomapy, mapy glebowo-rolnicze, a także całe spektrum informacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

[...]

Autor jest dziennikarzem specjalizującym się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej