Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Sylwia Kotecka

Kiedy podpis elektroniczny przestaje być ważny

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA | Kwalifikowany certyfikat służący do weryfikacji podpisu elektronicznego jest ważny maksymalnie dwa lata. W tym okresie może być zawieszany lub unieważniony, co pociąga za sobą określone skutki prawne.

Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza możliwość kontaktowania się z urzędami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Podania można wnieść za pomocą poczty elektronicznej lub formularza umieszczonego na stronie WWW właściwego organu administracji publicznej. Podanie wniesione w ten sposób powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU z 2001 r., nr 130, poz. 1450 z późn. zm.; zwana dalej ustawą).

Podpis elektroniczny i certyfikat służący do jego weryfikacji

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu. Certyfikat to elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i umożliwiają jej identyfikację. Certyfikat traci ważność po upływie terminu, na jaki został przyznany, lub od dnia unieważnienia albo też w okresie jego zawieszenia. Po upływie okresu ważności certyfikatu bezpieczny podpis elektroniczny traci niektóre swoje skutki prawne.

Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu są zrównane w skutkach prawnych z dokumentami opatrzonymi podpisami własnoręcznymi, ale tylko w okresie ważności kwalifikowanego certyfikatu. Certyfikat musi być zatem ważny i w momencie składania, i w chwili weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, którym został opatrzony dokument elektroniczny.

[...]

Autorka jest prawnikiem, doktorantką w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej