Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Jan Byrski

Ochrona danych a świadczenie e-usług

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA | Obowiązek zachowania dyskrecji informacji stanowiących dane osobowe obywateli spoczywa na wszystkich jednostkach administracji publicznej. Wynika to bezpośrednio z Konstytucji RP, gwarantującej obywatelom prawo do prywatności. Jak więc nie łamać prawa, świadcząc usługi drogą elektroniczną?

Kwestię ochrony danych osobowych świadczonych drogą elektroniczną regulują dwie ustawy - ustawa o ochronie danych osobowych (dalej: uodo) oraz uzupełniająca regulację ogólną ustawa o informatyzacji działalności podmiotów (dalej: uinf) realizujących zadania publiczne.

Ochrona prywatności

Mimo że artykuł 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 78, poz. 486, z późn. zm.) zapewnia obywatelom prawo do prywatności, a realizować je mają organy państwowe, to Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo to nie ma charakteru absolutnego. Mogą zaistnieć więc sytuacje, kiedy prawo może zostać ograniczone, jednak nie powinny one wpływać na istotę samego prawa do prywatności.

O ochronie prywatności stanowią przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm). Wynika z nich, że każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych (art. 1). Natomiast przetwarzać dane osobowe można ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich, tylko w zakresie i trybie określonym ustawą. Pierwszorzędne znaczenie ma urzeczywistnienie w uodo konstytucyjnego prawa do informacji (art. 51 konstytucji), nazywanego przez literaturę i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego autonomią informacyjną.

Czym innym jest jednak zabezpieczenie danych osobowych, a czym innym ich udostępnianie. Wymagania prawne w tych kwestiach reguluje ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (DzU nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

[...]

Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowcą w Publicznej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Jako aplikant adwokacki współpracuje z Kancelarią Prawną Traple Konarski Podrecki sp.j.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej