Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Magdalena Mazur

Strzeżone dane osobowe

OCHRONA DANYCH | Postęp technologiczny stwarza wciąż nowe zagrożenia ochrony prywatności. Internet jest bowiem nieograniczonym źródłem informacji – także o jego użytkownikach. Zastanówmy się więc nad prawnymi regulacjami przetwarzania danych osobowych, które są umieszczane w Sieci.

rys. B. Brosz

Wiele kontaktów społecznych oraz ekonomiczno-handlowych nawiązywanych jest przez Internet. Dla sektora administracji publicznej obywatel staje się coraz bardziej dostępny, co przejawia się pewną ingerencją w jego sferę prywatności. Trudno nie dostrzec, że pozostawienie tego skomputeryzowanego obszaru poza regulacją prawną mogłoby sprzyjać negatywnym zachowaniom oraz pozbawiałoby obywateli możliwości dysponowania informacją na swój temat. Dlatego też zapewnienie ochrony oraz kontroli wykorzystywania danych osobowych przy nowoczesnych możliwościach przepływu informacji jest obecnie bardzo ważne. Należy więc zastanowić się, jak użytkownikom zapewnić anonimowość i prywatność.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi omawianą problematykę są: ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 - dalej nazywana "ustawą") oraz ustawa z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204). Polskie rozwiązania w zakresie publicznoprawnej ochrony dóbr osobistych były inspirowane rozwiązaniami europejskimi - dyrektywą 95/46/WE z 25 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, a także dyrektywą 2002/58/WE z 12 lipca 2002 roku, dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej.

Kogo dotyczy prawo

Stosowanie ustawy jest obowiązkiem wszystkich podmiotów dokonujących przetwarzania danych. Niewątpliwie w pierwszej kolejności należy do nich zaliczyć jednostki publiczne - tzn. organy państwowe i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe i komunalne jednostki organizacyjne. Drugą grupę tworzą podmioty prywatne. Zaliczymy do niej instytucje niepubliczne realizujące zadania publiczne (np. prywatne zakłady opieki zdrowotnej), osoby fizyczne, prawne (np. stowarzyszenia), a także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi (np. osobowe spółki handlowe), które przetwarzają informacje w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub statutową. Warto podkreślić, że do zapisów ustawy mają obowiązek stosować się wszyscy pracodawcy - bez względu na status - w zakresie zbieranych przez nich danych osobowych na temat osób zatrudnionych oraz starających się o pracę. Wskazane podmioty w sytuacji gdy decydują o celach i środkach przetwarzania, traktowane są, w rozumieniu ustawy, jako administratorzy danych

[...]

Autorka jest aplikantem radcowskim oraz pracownikiem Kancelarii Radców Prawnych DAF Pieniążek i Kosoń z siedzibą we Wrocławiu. Specjalizuje się w zakresie ochrony dóbr osobistych i prawie medycznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej