Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Elektronicznie obsługujemy wnioski o dofinansowanie

Uruchomienie e-usługi na trzecim i czwartym poziomie dojrzałości to duża zmiana dla wszystkich stron z niej korzystających, w tym dla pracowników jst. Otrzymują oni możliwość całkowicie elektronicznego sposobu prowadzenia spraw, bez konieczności osobistej interakcji z wnioskodawcą. Rozmowa z Dariuszem Łazarem, kierownikiem projektu „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

System Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umożliwia osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz składanie wniosków poprzez internet. W jaki sposób działa SOW?

SOW jest scentralizowaną platformą informatyczną klasy WEB ulokowaną w wysokowydajnej, bezpiecznej infrastrukturze chmury obliczeniowej w modelu IaaS dzierżawionej od profesjonalnego dostawcy usług hostingowych. System prowadzi centralną bazę przechowującą dane o wnioskach, podmiotach wnioskujących oraz dane związane z procesem rozliczeń dofinansowania. Z punktu widzenia architektury funkcjonalnej aplikacji system składa się z sześciu modułów: Wnioskodawcy – wspierającego osobę lub podmiot, który wnioskuje o dofinansowanie, a następnie je rozlicza; Realizatora – wspierającego pracowników jednostek samorządu terytorialnego (jst) podczas ewaluacji i rozliczania wniosków o dofinansowanie oraz w procesie pozyskiwania środków finansowych z PFRON; PFRON – wspierającego pracowników Funduszu w procesie planowania, dystrybucji i nadzoru nad środkami finansowymi przekazywanymi do jst; Uwierzytelniania – odpowiedzialnego za uwierzytelnianie użytkowników systemu; Integracji – odpowiedzialnego za kontakt z systemami referencyjnymi (systemami PFRON i zewnętrznymi systemami w stosunku do Funduszu); Zarządzającego – wspierającego prace administratorów systemu. Moduły Wnioskodawcy, Realizatora i PFRON są zainstalowane na odrębnych serwerach aplikacyjnych Apache pracujących pod kontrolą Linuksa. Pozostałe natomiast pracują na jednym wspólnym serwerze. Wszystkie wymienione wyżej moduły korzystają ze wspólnego serwera bazy danych (My SQL). Grupy upoważnionych użytkowników mają dostęp do usług SOW za pomocą przeglądarki internetowej, przy czym żadne specjalistyczne oprogramowanie nie musi być instalowane na komputerze. Nad bezpieczeństwem eksploatacji systemu czuwa hierarchiczna grupa administratorów: centralny na poziomie PFRON i lokalni na poziomie jst.

Jak przebiegały prace nad tworzeniem systemu?

Prace nad SOW zostały zainicjowane w 2015 r. opracowaniem założeń i wymagań. Następnie zawnioskowano o środki unijne na sfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 1 marca 2016 r. została zawarta umowa na dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). W 2016 r. zostało uruchomione postępowanie na wyłonienie wykonawcy głównego produktu projektu, tj. systemu SOW. W czerwcu 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace analityczno-projektowe. W procesie wytwarzania oprogramowania powstały kolejno trzy wersje systemu: Alfa, Beta i Produkcyjna, z których każda była zakończona fazą testów. Zespół projektowy odbył cztery spotkania konsultacyjne z wyselekcjonowaną grupą użytkowników jst, podczas których na bieżąco konsultowano i poddawano weryfikacji kolejne wersje aplikacji. W trakcie projektowania i testów szczególną uwagę zwrócono na wymagania w zakresie ergonomii i spełnienia wytycznych WCAG 2.0. W projekcie SOW wiele wysiłku włożono w to, aby stworzyć aplikację, która będzie wyposażona w przyjazny dla osób niepełnosprawnych interfejs umożliwiający łatwe wypełnianie elektronicznych formularzy wniosków. Organizacyjnie testy były wykonywane przez trzy niezależne zespoły: pracowników PFRON, w tym przez osoby z bardzo dobrą znajomością standardu WCAG, pracowników jst oraz przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny wyłoniony w przetargu. Procedura testów została też wzbogacona o zestaw automatycznych testów wydajnościowych oraz testów regresji.

Jakie były największe wyzwania związane z budową systemu?

Szczególnym wyzwaniem, z którym zespół projektowy musiał sobie poradzić, było zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb poszczególnych grup użytkowników SOW.

Grupę wnioskodawców, czyli użytkowników posługujących się do tej pory wnioskami papierowymi, należało przekonać i zachęcić do korzystania z usług elektronicznych. Drugą grupę użytkowników – w postaci jst, które nie podlegają organizacyjnie PFRON – należało przekonać do  przystąpienia do platformy oraz wdrożenia u siebie nowego narzędzia informatycznego, jakim jest SOW. Z uwagi na to, że jst są różnej wielkości oraz mają bardzo zróżnicowane wewnętrzne systemy zarządzania, było to dla zespołu projektowego szczególnie duże wyzwanie. Ostatnia grupa użytkowników to pracownicy PFRON, dla których wprowadzenie systemu stanowiło i nadal stanowi istotną zmianę organizacji pracy.

[...]

Dariusz Łazar – kierownik projektu SOW. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1996 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w Instytucie Badań Systemowych PAN. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów informatycznych, w opracowywaniu i realizacji strategii informatyzacji oraz w zarządzaniu wszystkimi aspektami tworzenia i utrzymania środowisk oraz usług teleinformatycznych w organizacjach. Od 2000 r. był zaangażowany w realizację szeregu projektów informatycznych, najpierw w nadzorze emerytalnym, następnie ubezpieczeniowo-emerytalnym. W latach 2006–2017 był dyrektorem odpowiedzialnym za obszar informatyki w Komisji Nadzoru Finansowego.

Rozmawiała: Katarzyna Wiszniewska

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej